הוארך החוזה של ארד לאספקת מדי מים בבריטניה

הוארך החוזה של ארד לאספקת מדי מים בבריטניה

קבוצת ארד קיבלה הודעה מתאגיד המים האנגלי Southern Water, מהגדולים במדינה, על הארכת החוזה לאספקת מדי מים משולבים עם מערכות קריאה מרחוק (AMR) בתקופה של 5 שנים נוספות.
במהלך תקופת החוזה המוארכת, מתכננת Southern Water לרכוש מדי מים משולבים עם מערכות קריאה מרחוק (AMR) בערך כולל של כ-10 מיליון ליש”ט, וזאת בנוסף לאספקות שבוצעו במהלך תקופה החוזה הראשונה בסך של כ-31 מיליון פאונד.
הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-42.8 מיליון דולר, גדלו בכ-7.5%. הגידול במכירות בתקופה נובע ממכירות של חברת סיקסה במקסיקו אשר לא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד ומגידול במכירות בשוק האמריקאי. בתקופת הדוח היו שינויים גדולים בשערי החליפין השונים בהם פועלת החברה לעומת התקופה המקבילה, בעיקר בשקל/דולר, בדולר/ליש”ט, בפזו/דולר ובדולר/יורו. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות היו גדלות בכ-13.9%. הרווח התפעולי והרווח הנקי צמחו בכ-12% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ-0.8 מיליון דולר, לעומת תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ-(1.8) מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי של ארד גדל ב-4.6% ברבעון הראשון של 2015 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2014 והגיע ל-15.9 מיליון דולר שהם 37.2% מהמחזור בהשוואה ל-38.2% מהמחזור במקביל ב־2014. השחיקה ברווחיות הגולמית למרות הצמיחה במכירות נובעת מהפיחות בשער הליש”ט והיורו כלפי הדולר. 


פי.סי.חץ