אמ”צ רוכשת את מלוא השליטה ביבואנית סוני מובייל

אמ”צ רוכשת את מלוא השליטה ביבואנית סוני מובייל

אלקטרה מוצרי צריכה (אמ”צ), חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, עם צדדים שלישיים בהסכם לפיו תרכוש הבת מהמוכרים את יתרת מניותיה (50%) של ברס אלקטרה תקשורת סלולרית וכן שטר הון צמית בסך של כ-1.8 מיליון ש”ח.
בתמורה לרכישת המניות הנמכרות ושטר ההון, תשלם חברת הבת למוכרים כ-5.9 מיליון ש”ח. ערב השלמת העסקה האמורה, תבצע ברס חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, ובכללם המוכרים, בסך של 16.7 מליוני ש”ח, וזאת בהסתמך על דוחותיה הכספיים הסקורים של ברס ליום 31 במרס 2015, מזה חלקה של אלקטרה מוצרי צריכה עומד על כ-8.3 מליוני ש”ח.
השלמת ההסכם כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים עד לאוגוסט השנה. הנהלת החברה צופה כי השלמת העסקה תתרחש ברבעון השלישי לשנת 2015.
עם השלמת העסקה, תחל החברה לאחד את דוחותיה הכספיים של ברס ובמועד השלמת העסקה היא צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים ברווח בסכום של כ-4 מליוני ש”ח הנובע משערוך ההשקעה הקיימת לשווי הוגן.                                                                              
“רכישת השליטה משקפת את האסטרטגיה שמוביל זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה, ובבסיסה ארגון מחדש של מבנה החברה יישום תהליכי התייעלות והורדת עלויות משמעותיים במטרה לאפשר לחברה לשמור על רווחיותה לאורך זמן”, נמסר  בהודעה לבורסה של אלקטרה.
בנוסף, אלקטרה ציינה כי תהליכים אלו העבירו את פעילות ייבוא מכשירי הסלולר מהפסד בשנת 2014 לרווח ברבעון הראשון של 2014, וכי בכוותה להרחיב את פעילות הפצה של מכשירי סוני לאחר השלמת הרכישה.


פי.סי.חץ