נפטא הגדילה רווחיה ב-52% ברבעון הראשון

נפטא הגדילה רווחיה ב-52% ברבעון הראשון

חברת נפטא, העוסקת בחיפוש נפט וגז, מלונאות ונדל”ן ושולטת ב”חנ”ל” ו”ישראמקו” ומחזיקה ב”יואל”, רשמה רווח הנקי של כ-286 מיליון ש”ח ברבעון הראשון של 2015, לעומת כ-187 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 52%.
הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בהכנסות וקיטון בהוצאות המימון. גידול בסך של כ-88 מיליוני ש”ח נרשם בהכנסות ממכירת נפט, גז וקונדנסט בניכוי תמלוגים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גידול זה מקורו בשיפור של 25% בכמויות הגז שנמכרו ממאגר תמר בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מעליה בשער החליפין הממוצע של הדולר לעומת השקל בשיעור של כ-13%, ומירידה במחירי הנפט, הגז והקונדנסט. 
כמו-כן, חלק מהרווח הוא תוצאה של גידול בסך של כ-24 מיליון ש”ח בהכנסות מהפרשי שער, הנובע מעליית שער החליפין של הדולר לעומת השקל בשיעור של 3% בתקופת הדוח, לעומת עלייה בשיעור של כ-0.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי ההון של החברה הסתכם ב-47 מיליון ש”ח לעומת 34 מיליון ש”ח ברבעון המקביל - עלייה של 38%. הכנסות החברה הסתכמו ב-454 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-363 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 25%. 
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם ב-329 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-253 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.


פי.סי.חץ