הפלסטינים ביטלו את אספקת הגז מ”לוויתן”

הפלסטינים ביטלו את אספקת הגז מ”לוויתן”

חוזה אספקת גז ממאגר “לוויתן” בהיקף 1.2 מיליארד דולר לחברה הפלסטינית PPGC בוטל. כך בהמשך להודעת שותפות “לוויתן” על הסכם לאספקת גז טבעי למשך תקופה של כ-20 שנה ובהיקף כולל של עד כ-4.75 BCM בין השותפות ויתר השותפים בפרויקט לבין החברה, Palestine Power Generation Company  המתעתדת להקים תחנת כח באזור ג’נין.
PPGC הודיעה לשותפים - אבנר, דלק קידוחים ורציו - על ביטול מותנה של הסכם האספקה עקב אי התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, ובעיקרם אי קבלת אישור רשות ההגבלים העסקיים, העיכוב באישור הפיתוח של פרויקט לוויתן ואי קבלת האישורים הרגולטוריים הנוספים הנדרשים לפי דין, כקבוע בהסכם האספקה.
היקפו של הסכם האספקה עמד על כ-1.2 מיליארד דולר. לפי הודעת השותפויות לבורסה, הביטול ייכנס לתוקף בתוך 30 יום, אלא אם כן עד למועד האמור יתקבל אישור רשות ההגבלים העסקיים או בתוך 14 יום, אלא אם כן עד למועד זה יתקיימו התנאים המתלים האחרים שנקבעו בהסכם.


פי.סי.חץ