המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מסדירה את צנרות הדלק במדינה

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מסדירה את צנרות הדלק במדינה

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בראשות רו”ח אביגדור יצחקי, אישרה להעביר לאישור הממשלה עדכון לתוכניות מערכת הולכת הגז הטבעי, המתירה העברת צנרות דלק תת קרקעיות בתחום רצועת צנרת הגז הטבעי.
עדכון זה יאפשר לעגן סטטוטורית צנרות דלק הקיימות ברצועת הגז, ולהקים צנרות תת קרקעיות חדשות לדלק בתוואי מערכת הולכת הגז הטבעי, בתנאי שלא יוטלו מגבלות החורגות מתחום מגבלות מערכת הגז הטבעי, ובכפוף לאישור רשות הגז הטבעי לנושא, ובהתאם להנחיות הסביבתיות של תוכניות מערכת הגז.
כיום מותרת הקמת קווים לתשתיות נוספות ברצועות מערכת הגז, בתנאי שאושרו בתוכנית.
לצורך מתן מענה תכנוני להסדרת צנרות הדלק, לרבות קונדנסייט שהינו תוצר הלוואי של הגז הטבעי, נבע צורך בהוספת האפשרות להעברת צנרות דלק בתחום רצועת צינור הגז.
התוכנית אינה מאפשרת בינוי כלשהו מעבר לצנרת דלק תת קרקעית ומתקנים קטנים נלווים, הנדרשים במישרין לפעולתה, כפי שמוגדר בהוראות התוכנית.
תחום מגבלות הבנייה הנובעות מצנרת הדלק מצומצם מתחום מגבלות קווי הגז הטבעי. על כן, מיקום קווי הדלק בתחום רצועת צנרות הגז, יתקיים ללא הגדלת שטח המגבלות שנקבע לקווי הגז הטבעי, בכפוף לצווי הבטיחות ועל פי כל דין. חפיפה זו תאפשר ייעול של השימוש בקרקע.


פי.סי.חץ