לאומי פרטנרס וקרן נוי ישקיעו בתחנת הכוח בבאר טוביה

לאומי פרטנרס וקרן נוי ישקיעו בתחנת הכוח בבאר טוביה

 

לאומי פרטנרס וקרן נוי הודיעו כי חתמו על הסכם עם חברת גלובל פאוור, לפיו יקימו במשותף חברה חדשה לצורך רכישת כ-80% ממניות טריפל–מ תחנות כוח בע”מ, המחזיקה כ-84% ממניות אי.פי.אמ באר טוביה בע”מ. אי.פי.אמ באר טוביה היא חברה שמטרתה  ייזום, תכנון, מימון, הקמה והפעלה של פרויקט להקמת והפעלת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל במתכונת קונבנציונאלית, בהספק מותקן של כ-430 מגוואט על שטח קרקע שבבעלותה בבאר טוביה, בהתאם להוראות רשות החשמל. ההחזקות בחברה החדשה יהיו לפי החלוקה הבאה: 80% גלובל פאוור, 10% לאומי פרטנרס ו-10% קרן נוי. ללאומי פרטנרס וקרן נוי יחד ניתנה אופציה להגדיל את החזקותיהן בחברה החדשה עד ל-20% כל אחת, עד למועד שנקבע בהסכם.
לאומי פרטנרס וקרן נוי התחייבו בהסכם לחתום על התחייבות כלפי רשות החשמל להזרמת הון עצמי לחברת הפרויקט בסך 169 מיליון שקלים כל אחת, שיהוו הון עצמי של החברה לצורך עמידה בדרישות התקנות להון עצמי של 20% משווי מתקן הייצור, עד למועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט.
קיום הסגירה הפיננסית והזרמת ההון לחברת הפרויקט כפופים לשורה של תנאים מתלים הקבועים בהסכם ובהסכם הרכישה כולל, בין היתר, אישור רשות החשמל לשינוי השליטה בחברת הפרויקט.
הסכום הסופי שתידרשנה לאומי פרטנרס וקרן נוי להשקיע במסגרת העסקה אינו ידוע במועד זה, וההערכה היא כי סכום זה לא יעלה על 50 מיליון דולר לכל אחת מהן.


פי.סי.חץ