עלייה של 53% בהכנסות אלקטרה נדל”ן ברבעון הראשון

עלייה של 53% בהכנסות אלקטרה נדל”ן ברבעון הראשון

 

הכנסות אלקטרה נדל”ן ברבעון הראשון של שנת 2016 עלו בכ-53% לכ-17 מיליון שקל, לעומת כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מיישום מוקדם של תקן חשבונאות IFRS15, בקיזוז ירידה בהכנסות מדמי שכירות כתוצאה ממכירת נכסים בגרמניה ואנגליה במהלך הרבעון הראשון של 2016, וכן מהשפעות מטבע חוץ. 
הרווח הגולמי ברבעון הראשון של השנה צמח בכ-70% לכ-5.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3.4 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.
שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-34%, לעומת כ-31% ברבעון המקביל. הרווח התפעולי של החברה טיפס לכ-11.2 מיליון שקל, לעומת כ-8.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר משיפור בסעיף התאמות שווי הוגן ומימוש נכסים מניבים (נטו) שהסתכם בהפסד של כ-0.1 מיליון שקל בלבד, לעומת הפסד של כ-5.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
מאידך, חלק החברה בתוצאות חברות המטופלות לפי מאזני הסתכם בכ-10.1 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה לכ-14.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הוצאות המימון נטו של החברה לרבעון ראשון 2016 הצטמקו לכ-3.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.4 מיליון שקל ברבעון מקביל בשנת 2015. הקיטון בהוצאות המימון נבע בין היתר מירידה בהיקפי האשראי הבנקאי אשר מימנו נכסים מניבים, כתוצאה ממימושם.
בשורה התחתונה סיימה אלקטרה נדל”ן את הרבעון הראשון ברווח המיוחס לבעלי המניות של כ-6.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015. 
בתחילת השנה הכריזה אלקטרה נדל”ן על אסטרטגיה חדשה, לפיה תפעל לריכוז פעילות הנדל”ן המניב של קבוצת אלקו בארץ וחו”ל. עפ”י דו”חות הרבעון הראשון של 2016, ניתן לראות כי החברה החלה ביישום האסטרטגיה החדשה - החל מתחילת 2016 ביצעה החברה ארבע עסקאות, במסגרתן רכשה שני מקבצי דיור ביוסטון, מקבץ דיור נוסף בסן אנטוניו ומקבץ נוסף בפלורידה בהיקף שקרוב לכ-2,000 יחידות דיור. 
“נמשיך לשקוד על איתור השקעות אטרקטיביות התואמים את אסטרטגיית החברה למיקוד בנכסים מניבים ובפרויקטים שיבטיחו לחברה תזרימי מזומנים יציבים לטווח ארוך. כל זאת, תוך המשך הקפדה על חיזוק האיתנות הפיננסית ובסיס ההון של החברה”, אמר גיל רושינק, מנכ”ל אלקטרה נדל”ן.  
אלקטרה נדל”ן, מקבוצת אלקו החזקות מחזיקה בישראל ובחו”ל ב-21 נכסים, מתוכם 13 נכסים מניבים ועוד 8 נכסים בשלבים שונים של פיתוח והקמה.


פי.סי.חץ