הגידול בצריכת החשמל צפוי להאט ל-2%-2.5% בעשורים הקרובים

הגידול בצריכת החשמל צפוי להאט ל-2%-2.5% בעשורים הקרובים


ליאור גאלו מחטיבת המחקר של בנק ישראל, הציג בוועידת האנרגיה והעסקים של ישראל מחקר בנושא הביקוש לחשמל. המחקר בוחן את הגורמים שהשפיעו על התפתחות הביקוש לחשמל בישראל בעשורים האחרונים ובהם הגידול בתוצר, מחיר החשמל, השינויים במבנה המשק והשפעתם על עצימות השימוש בחשמל (היקף צריכת החשמל ליחידת תוצר), התרחבות השימוש במזגנים והרפורמה בשימוש בדלקים בתעשיה.
באמצעות המודל הסטטיסטי שנאמד במחקר, נערכה תחזית לקצב גידול צריכת החשמל במשק הישראלי בעשורים הקרובים. על פי המודל קצב גידול צריכת החשמל בעשורים הבאים צפוי לעמוד על 2-2.5 אחוזים לשנה, קצב נמוך בהשוואה לגידול של 3.3 אחוזים לשנה בעשור האחרון. ההאטה בקצב הגידול החזוי נובעת בעיקר מההערכה כי קצב הגידול של התוצר יואט בהתאם לשינויים הדמוגרפיים הצפויים בישראל, אך גם מצפי לשינויים מבניים בהרכב התוצר בישראל ובהם המשך הגידול בחלקם של ענפי הטכנולוגיה העילית שאינם עצימים באנרגיה. זאת בהמשך לתהליכים דומים שהתחוללו בעשורים האחרונים במדינות מפותחות אחרות.
בנוסף, התחזית מתבססת על ההערכה כי תהליך חדירת המזגנים למשקי הבית ימוצה בשנים הקרובות, דבר שיאט את הגידול בעצימות צריכת החשמל של משקי הבית. התחזית נערכה על בסיס הנחת עבודה כי מחיר החשמל הממוצע בעשורים הקרובים יהיה דומה לרמתו הממוצעת בשנה האחרונה, אך המודל מאפשר גם בחינה של הנחות חלופיות.
בבנק ישראל מסבירים כי התחזית שהוצגה אינה מתחשבת במלוא ההשפעה הפוטנציאלית של שינויים ספציפיים כגון הרחבת השימוש בחשמל להנעת הרכבות בישראל והקמת מתקני התפלה חדשים. בחינה של רכיבים אלה מעלה כי הם עשויים להוסיף לקצב הגידול הממוצע עשיריות אחוז בודדות. המחקר מראה כי הצפי לירידה בקצב גידול צריכת החשמל עומד בקנה אחד עם הירידה בעצימות הממוצעת של צריכת החשמל בקרב המדינות המפותחות בעשורים האחרונים, שלוותה בצמצום הפערים ברמת העצימות.


פי.סי.חץ