דלק תציע לרכוש את השליטה באיתקה תמורת 524 מיליון דולר

דלק תציע לרכוש את השליטה באיתקה תמורת 524 מיליון דולר

 

קבוצת דלק חתמה על הסכם עם חברת איתקה, אשר לפיו תפנה החברה לכלל בעלי המניות של איתקה בהצעה לרכישת כל הון המניות של איתקה. איתקה הינה חברת תפעול בינלאומית עצמאית בתחום הנפט והגז שבבעלותה נכסי נפט וגז מפיקים ונכסים בפיתוח, אשר מניותיה נסחרות בבורסת טורונטו (TSX) ובבורסת ה-AIM בלונדון, ואשר נכון למועד זה דלק, באמצעות חברה בת זרה בבעלותה המלאה, מחזיקה בכ-19.7% מהון המניות שלה.                                                                                                                    לאחר השלמת ההצעה, ככל שתושלם, תהא דלק הקבוצה בעלת השליטה באיתקה. שווי השוק של איתקה נכון ל-3 בפברואר 2017 (ללא ניירות ערך המירים) עמד על כ-720 מיליון דולר קנדי (כ-555 מיליון דולר ארה”ב). 
להלן עיקרי ההצעה: דלק, בעצמה או באמצעות חברה בת זרה, תפנה בהצעה לרכישת כל הון המניות של איתקה, לרבות מניות שיונפקו עד למועד השלמת ההצעה כתוצאה ממימוש של ניירות ערך המירים, במחיר למניה של 1.95 דולר קנדי. המחיר האמור משקף פרמיה של כ-12% על מחיר הסגירה של מניית איתקה בעת כתיבת הידיעה בבורסת טורונטו.
רכישת מניות איתקה והתשלום עבורן על ידי החברה כפופים להיענות של למעלה מ-50% מהמניות שהוצע לרוכשן, קרי כ-40% מהון המניות של איתקה. אם לא תקבל החברה היענות בגובה הכמות האמורה, ההצעה לא תתקבל. בכל היענות מעל הכמות האמורה - החברה תחויב לרכוש את המניות מבעלי המניות שנענו.


פי.סי.חץ