אלקו השלימה מכירת מתחם רמת השרון לקנדה ישראל

אלקו השלימה מכירת מתחם רמת השרון לקנדה ישראל


אלקו הודיעה על השלמת עסקת מכר המקרקעין ברמת השרון על פי תנאיה, ושולמה לחברה יתרת התמורה לה היא זכאית, בסכום של כ-96 מליון ש”ח.
בעקבות השלמת העסקה צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לשנת 2016 רווח בסכום של כ-44 מליון ש”ח, כאשר לאחר עמידה ביתרת התחייבויותיה על פי ההסכם צפויה העסקה להניב לחברה רווח נוסף בסכום מוערך של כ-25 מליון ש”ח.
הרוכשת היא שותפות של חברת ישראל קנדה  (81%) וצד’ ג’ (19%), שחתמו כבר על הסכמים למכירה, שאינה מותנת עוד, של כ-21% מהזכויות העתידיות שתהיינה במקרקעין לדירה ממוצעת, לאחר אישור שינוי הייעוד המוצע. ישראל קנדה ממשיכה, בשלב זה, לפעול לשיווק הזכויות הנוספות שתהיינה במקרקעין.
להערכת החברה, בהנחת מכירת כל יתרת הזכויות במקרקעין ובהתבסס על מחירי המכירה בפועל, נכון למועד דוח מיידי זה, הרווח הגולמי העתידי העשוי להיווצר לשותפות המוגבלת בגין מכירת הזכויות במקרקעין שנמכרו בפועל וכן ממכירת יתרת הזכויות במקרקעין שטרם נמכרו מסתכם לסך של כ-460 מיליון ש”ח.


פי.סי.חץ