GPM רוכשת 92 תחנות דלק בארה”ב בכ-163 מיליון ד’

GPM רוכשת 92 תחנות דלק בארה”ב בכ-163 מיליון ד’

 

חברת ארקו החזקות מרחיבה את פעילותה בשוק תחנות הדלק וחנויות הנוחות בארה”ב. חברת הבת של ארקו, GPM חתמה על עסקה משמעותית להרחבת פעילותה הקמעונאית בארה”ב, כך שלאחר השלמת העסקה צפויה פעילות GPM לכלול הפעלה עצמית של 980 אתרים וכן אספקת דלקים לכ-135 תחנות דלק, כל זאת בפיזור של כ-18 מדינות בארה”ב.
במסגרת העסקה הנוכחית, תרכוש GPM פעילות קמעונאית הכוללת 92 אתרי תחנות דלק וחנויות נוחות בהפעלה עצמית ו-7 מסעדות מזון מהיר באזור דרום-מזרח ארה”ב בהיקף כולל של כ-163 מיליון דולר. בד בבד, במקביל לסגירת העסקה, תמכור GPM לקרן נדל”ן אמריקאית את הזכות לרכישת 66 אתרים הנכללים בעסקה תמורת כ-139 מיליון דולר, שישולמו ישירות על-ידי קרן הנדל”ן לידי המוכרים בעסקה. קרן הנדל”ן תשכיר ל-GPM את האתרים האמורים בהסכם שכירות לתקופה של כ-20 שנה (בתוספת אופציות הארכה), וזאת תמורת דמי שכירות שנתיים בסך של כ-10 מיליון דולר.
בנוסף, בכוונת GPM לפעול לכך שבמועד הסגירה של העסקה התאגיד הנרכש המפעיל את תחנות הדלק שירכשו יעביר לשותפות GPMP את ההסכמים עם ספקיות הדלק וכן את מלוא הזכויות לאספקה של דלקים באתרי הפעילות הנרכשת. היקף יחידות השתתפות ב-GPMP, אשר יוקצו ל-GPM כתוצאה מהאמור טרם נקבע. בכוונת GPM לנהל את האתרים שירכשו בדומה לאופן ניהול פעילותה הנוכחית של GPM.
אריק קוטלר, מנכ”ל ארקו: “עסקת הרכישה הינה צעד נוסף ביישום האסטרטגיה של GPM, שמטרתה לייצר תרון לגודל למערך תחנות הדלק וחנויות הנוחות שאנו מפעילים בארה”ב. עסקה זו ממשיכה לאפשר לנו להרחיב את הפעילות ולהעמיק את אחיזתה של GPM בשוק האמריקאי. לאחר השלמת העסקה צפויה פעילות GPM לכלול הפעלה ואספקת דלקים ללמעלה מ-1,100 אתרים ברחבי ארה”ב. החברה פועלת כל העת לאתר הזדמנויות עיסקיות על מנת להמשיך ולמצב את החברה כשחקנית מובילה בחוף המזרחי של ארה”ב”. 


פי.סי.חץ