גוליבר מוכרת את שותפות זרח למרום ולבכירים בנובל אנרג’י

גוליבר מוכרת את שותפות זרח למרום ולבכירים בנובל אנרג’י


חברת גוליבר אנרג’י, המחזיקה באמצעות חברת הבת גינקו חיפושי נפט במלוא הבעלות בחברת זרח חיפושי נפט וגז, השותף הכללי בשותפות זרח יהש, הודיעה כי גינקו התקשרה בהסכם מותנה עם Texas Energy ("אנרגיה טקסס") ומרום אנרגיה, שהינם צדדים שלישיים בלתי קשורים, למכירת מלוא אחזקותיה של גינקו בשותף הכללי.
אנרגיה טקסס, אשר תרכוש 80% ממניות זרח בע"מ, הינה חברה אשר התאגדה בטקסס, ואשר מייסדיה הם קולין סינקלייר, קן סטנלי, דאג סמית וכריס תומסון, שהינם אנשי מקצוע מובילים בתחום חיפושי הנפט והגז ובעלי ניסיון רב בתחום. הללו היוו חלק מרכזי בצוות המוביל של חברת נובל אנרג’י אשר אחראי על הפיתוח והניהול של כל שדות הגז שהתגלו מול חופי ישראל - מארי B, תמר, לוויתן ואפרודיטה בקפריסין. 
מרום, שתרכוש 20% ממניות זרח בע"מ, הינה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל בשליטת יוסי לוי, אשר כיהן כמנכ"ל התאגידים הציבוריים ישראמקו, נפטא ושמן, והינו בעל ניסיון רב בתעשיית האנרגיה במגזר הפרטי והציבורי בישראל. בכפוף להשלמת העסקה נשוא ההסכם, בכוונת הרוכשים לרכוש באמצעות השותפות זכויות שבבעלותה של אנרגיה טקסס בשני פרויקטים לחיפושי נפט בלואיזיאנה, ארה"ב ובפרויקט נוסף במיסיסיפי, ארה"ב אשר אנרגיה טקסס מנהלת משא ומתן לרכישת זכויות בו. בתמורה למניות הנרכשות, התחייבו הרוכשים לגרום לזרח לשלם לגינקו שיעורים מתמלוגים שתקבל זרח מנכסי נפט שלשותפות זרח יש בהם כיום ו/או יהיו לה בעתיד זכויות, בישראל או בחו"ל, וכן מכל תמורה שתקבל זרח מעסקאות בהם תמכור, ככל שתמכור, זכויות בנכסי שותפות זרח.
התשלומים לגינקו מוגבלים בסכום מקסימאלי של 12 מיליון דולר. על אף האמור, התשלומים לגינקו שמקורם בתמלוגים ותמורות שישולמו, ככל שישולמו, לזרח בע"מ בקשר עם רישיונות 400"/זרח" ו-403"/חתרורים", אשר יש לשותפות זרח זכויות בהם במועד דוח זה, אינם מוגבלים בסכום. ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים שונים ובכללם אישור האורגנים המוסמכים של הצדדים ושל גוליבר וקבלת אישור אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות להחלטות שונות, לרבות רכישת זכויות בפרויקטים, איחוד הון, הגדלת הון ותיקונים שונים בהסכם השותפות.


פי.סי.חץ