אנלייט אנרגיה במגעים לרכישת זכויות בפרויקטים באירופה

אנלייט אנרגיה במגעים לרכישת זכויות בפרויקטים באירופה

חברת אנלייט אנרגיה מדווחת לבורסה על משא ומתן לרכישת הזכויות בפרויקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במדינה במרכז אירופה, פרויקטים המצויים בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל של כ-57 מגה-וואט. על פי מתווה העסקה המתוכנן, תירכשנה מלוא המניות בחברות המחזיקות כיום בזכויות בקרקע עבור הפרויקטים ובזכויות לקבלת היתרי בנייה ורישיונות ההפעלה בגינם. על פי המתווה הראשוני המתוכנן, הפרויקטים עומדים בקריטריוני ההשקעה של מיזם "מובילים", וככל שהמו"מ יושלם אפשר שההשקעה תבוצע באמצעותו, בכפוף לאישור האורגנים הרלוונטיים במיזם "מובילים".
מיזם "מובילים" מוחזק על ידי אנלייט וגופים מוסדיים מקבוצות "מגדל", "הפניקס" ו"הראל", ושיעור האחזקה של החברה במניות מיזם "מובילים" הינו 50.1%. כמו כן, החברה מחזיקה ב-100% מהזכויות בשותף הכללי המנהל של המיזם.
על פי הערכות ראשוניות, עלות ההשקעה הכוללת בפרויקטים נאמדת בסך של כ-60 מיליון אירו. החברה מצויה במגעים ראשוניים לקבלת מימון במתווה Project Finance לפרויקטים. הערכות החברה הן כי שיעור המינוף של החוב הבכיר עשוי לעמוד על כ-70%-75% מעלות ההקמה הכוללת. בשלב זה, אין עדיין כל ודאות בדבר השלמת העסקה והמו"מ אשר כפופים למשתנים שונים, השלמות בדיקות נאותות והגעה להסכמות מסחריות ומשפטיות סופיות.


פי.סי.חץ