החלו מבחני הפקה בפרויקט של מודיעין אנרגיה בקליפורניה

החלו מבחני הפקה בפרויקט של מודיעין אנרגיה בקליפורניה


שותפות חיפושי הנפט והגז מודיעין אנרגיה דיווחה כי בהמשך להמלצת מפעיל הקידוח בפרויקט  Grapevine בקליפורניה התחילו בביצוע מבחני הפקה על מנת לאמוד את קצבי ההפקה בקידוח. בתוך כך, השותפות ממתינה לתוצאות מבחני ההפקה הנערכים בפרויקט Mountain View בקליפורניה, אשר צפויות להתקבל במהלך חודש אוקטובר. 
במהלך חודש אוגוסט הגיע הקידוח בו שותפה מודיעין בפרויקט Grapevine לעומקו הסופי. על פי ניתוח הממצאים שנאספו תוך כדי קדיחה וניתוח בדיקות הלוגים החשמליים (הבודקות את תכונות הסלע והנוזלים המצויים בתוכו באמצעות מכשירי מדידה חשמליים), נמצאו עדויות להימצאות נפט.
הקידוח בפרויקט Grapevine שמתבצע בפרוספקט Sauvignon בו מחזיקה מודיעין ב-25% מהזכויות, החל בתחילת חודש יולי. בפרויקט קידוח קודם לאותן מטרות, שבוצע לפני 3 שנים, הוכח קיומו של נפט, אולם הפרויקט הופסק עקב קשיים טכניים. על-פי ממצאי דוח המשאבים, האומדן הטוב ביותר לרזרבות הנפט בפרוספקט זה נאמד בכ-6.9 מיליון חביות.
מבחני ההפקה יתחילו בשכבה העמוקה ביותר מבין השכבות שהומלצו לבדיקה ע"י המפעיל. במידה והמבחנים יצביעו על כך שבשכבה זו כמויות הנפט הן בהיקף מסחרי, יבצעו השותפים פעולות השלמה בקידוח על מנת להפוך אותו לבאר מפיקה. במידה ובמבחני ההפקה יתברר כי כמויות הנפט בשכבה העמוקה אינן מסחריות, יבוצעו מבחני הפקה בשכבה רדודה יותר, במתאר דומה.
להערכת מפעיל הקידוח, מועד הסיום של מבחני ההפקה צפוי להיות עד אמצע חודש נובמבר 2017. תקציב מבחני ההפקה מוערך בכ-485 אלף דולר, וחלקה של מודיעין בעלויות נאמד בכ-170 אלף דולר, אך השותפות אינה נדרשת להוסיף סכום זה מאחר ובידי מפעיל הפרויקט נותרו עודפים מכספי השותפים שהועברו אליו לצורך מימון תקציב הקידוח.


פי.סי.חץ