דלק קידוחים השלימה מכירת 9.25% מהזכויות בתמר ודלית

דלק קידוחים השלימה מכירת 9.25% מהזכויות בתמר ודלית


דלק קידוחים מדווחת כי התקיימו כל התנאים המתלים המפורטים בהסכם המכר עם תמר פטרוליום, לרבות קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת הזכויות בחזקות תמר ודלית ורישומן בספר הנפט, ובעקבות כך הושלמה העסקה והועברו הזכויות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות תמר ודלית כנגד תמורה במזומן של כ-2.98 מיליארד ש"ח (לא כולל הוצאות הכרוכות בהנפקת המניות של החברה) הצפויה להתקבל במלואה לפני תחילת המסחר במניות תמר פטר’, וכנגד הקצאת 20 מיליון מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של תמר פטר’.
מתוך סך התמורה במזומן, תייעד דלק קידוחים כ-321 מיליון דולר לפירעון מוקדם חלקי של ארבע סדרות אגרות חוב (סדרות 2018, 2020, 2023 ו-2025) שהונפקו על-ידי דלק ואבנר ("תמר בונד"), חברה בת בבעלות מלאה של השותפות, המהווה שיעור של 20% מסך היתרה הבלתי מסולקת של כל אחת מסדרות אגרות החוב (80 מיליון דולר בכל אחת מהסדרות), בתוספת ריבית צבורה בסך כולל של כ-1.1 מיליון דולר, בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב. מועד ביצוע הפירעון המוקדם החלקי חל ב-27 ביולי כאשר הזכאים לפירעון המוקדם החלקי היו מי שיחזיקו באגרות החוב.


פי.סי.חץ