הוארכו רישיונות קידוחי

הוארכו רישיונות קידוחי "מירה" ו"שרה" עד יולי 2013

הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים הודיע לשותפים ברישיונות "מירה" ו"שרה" על הארכת תוקף הרישיונות.
רישיון מירה הוארך עד ליום 13.7.2013. בתקופת ההארכה נדרשות השותפות לבצע מבחני הפקה מיד לאחר סיום הקדיחה בקידוח מירה 1, להגיש דוח מסכם על הקידוח והעברת כל החומר למשרד האנרגיה בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום הקדיחה לא יאוחר מיום 13 במרץ, 2013.
רישיון שרה הוארך אף הוא עד ליום 13.7.2013. בתקופת ההארכה נדרשות השותפות לבצע מבחני הפקה מיד לאחר סיום הקדיחה בקידוח שרה 1, הגשת דוח מסכם ודוח משאבים לא יאוחר מה-13 במאי 2013 והגשת תוכניות עבודה לא יאוחר מה-13 ביוני 2013.
במקביל, קיבלה חברת אדירה אנרגיה מהממונה אישור להארכת תכנית העבודה ברישיון שמואל לרבות מועד חתימה על הסכם עם קבלן קידוח ומועד לתחילת הקידוח.


פי.סי.חץ