גובשו הנחיות לקבלת רישיונות לחיפושי נפט ביבשה

גובשו הנחיות לקבלת רישיונות לחיפושי נפט ביבשה

משרד האנרגיה והמים גיבש הנחיות לקבלת רישיונות לחיפושי נפט ביבשה. עיקרן של ההנחיות, הוא ביצוע הליך תחרותי שוויוני כמקובל באיחוד האירופי: לאחר שגורם כלשהו מבקש לערוך חיפושים בשטח פנוי, יפורסם המידע לציבור בדבר השטח המבוקש, כך שתינתן אפשרות לגורמים נוספים להגיש בקשה לחיפוש בשטח. ההצעות שתוגשנה תיבחנה על ידי מדדים של איכות תוכנית העבודה, איכות המומחים ועוד. 
עד היום ניתנו רישיונות חיפושי הנפט ביבשה על בסיס חוק הנפט, אשר אפשר לראשון שמבקש רישיון בשטח מסוים – לקבלו (על בסיס כל הקודם זוכה). 
הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים הציג את ההנחיות בישיבת מועצת הנפט האחרונה. בנוסף, הוצגה בפני המועצה בקשת שיעבוד של אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת, דלק קידוחים שותפות מוגבלת ודור חיפושי גז שותפות מוגבלת על חלקן בחזקת "תמר", לטובת פיתוח השדה וזאת לצורך המימון הפרויקטאלי של השדה. 


פי.סי.חץ