גם צרכנים קטנים יוכלו לרכוש גז טבעי ממאגר תמר

גם צרכנים קטנים יוכלו לרכוש גז טבעי ממאגר תמר

מועצת רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים קבעה הסדרה המאפשרת לכלל הצרכנים לרכוש גז טבעי מתמר, דבר שעד כה נמנע מחלק מהצרכנים בשל המחסור הצפוי בקיבולת במקטע האספקה ממאגר תמר. 
ההסדרה קובעת כי במקרים בהם לא ניתן יהיה להעביר בצינור הגז הטבעי מתמר את מלוא הביקושים הנדרשים במשק בשעות השיא, הקיבולת תחולק בין הצרכנים השונים בהתאם להחלטת המועצה. הסדרה זו מאפשרת, בין היתר, את פיתוח רשת חלוקת הגז הטבעי ברחבי הארץ בכך שהיא משריינת מקום בצינור הגז הטבעי ממאגר תמר גם לצרכנים ולמשווקים ברשת החלוקה, שדרכה מגיע הגז הטבעי למפעלים ולצרכנים אחרים, לאזורי התעשייה והפריפריה. 
בנוסף, נקבע כי סירוב מצד המחזיקות בחזקת תמר לחתום על חוזה למכירה או לשיווק גז טבעי רק בגלל שכמות הגז הטבעי השעתית האמורה לעבור בצינור הגז תחרוג מהקיבולת המקסימאלית, הינו סירוב בלתי סביר, וכי בעלי חזקת תמר לא יסרבו לחתום על חוזים כאמור רק בשל כך. 


פי.סי.חץ