הוגשה עתירה לבג”צ לביטול  הארכת רישיונות חיפוש הגז

הוגשה עתירה לבג”צ לביטול הארכת רישיונות חיפוש הגז

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג”צ בבקשה למתן צו על תנאי כנגד שר התשתיות אשר יורה לו לענות לבקשת הערעור של התנועה לאיכות השלטון לביטול החלטת הממונה על הנפט להארכת רישיונות חיפוש הגז.

התנועה מבקשת גם צו על תנאי אשר יורה על שר האנרגיה לנמק מדוע לא יקבל את ערעור התנועה ויבטל לאלתר את החלטת הממונה על הנפט להאריך את רישיון חיפוש הגז “רות C”. זאת נוכח העובדה שהחלטה זו מנוגדות להוראות חוק הנפט, תשי”ב-1952, לאור האינדיקציות לכך שבעלות הרישיון לא עמדו בדרישות חוק הנפט, תשי”ב-1952 ובתוכניות העבודה שקבע הממונה על הנפט; נוכח התעלמותו של המשיב 2 משיקולי ריכוזיות הקבועים בהוראות חוק הנפט, תשי”ב-1952 ותכליותיהן; נוכח הפגיעה בטובת הציבור, בעקרונות צדק חלוקתי ובאמון הציבור ברשויות. 
כן מבקשת התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט ליתן צו ביניים, המורה למשיבות לחברות הקידוח להימנע מלהתחיל בקידוח ברישיון רות C או לחילופין להורות לחברות להגיש תגובתן ולקיים דיון דחוף.
התנועה לאיכות השלטון מגישה את העתירה כנגד השר שלום מאחר ושר האנרגיה הוא הגורם האמון על פיקוח וביקורת אחר התנהלותו והחלטותיו של הממונה על הנפט. החוק מקנה לו סמכות מעין-שיפוטית של ערעור על החלטות מסוימות של הממונה על הנפט. ככל רשות מנהלית אחרת, מוטלת על השר החובה להשיב לפניות המבקשות ממנו להפעיל את סמכויותיו, במיוחד כשאלו מוגשות על פי הליך של ערעור הקבוע בחוק. התעלמותו המוחלטת והנחרצת מערעור התנועה סותרת את רצון המחוקק וחותרת תחת הגשמת ייעודו כנאמן הציבור.
הימנעותו של השר מלהפעיל סמכויותיו לפי חוק כשמתבקש הוא - תמוהה היא והיא עולה כדי התפרקות מסמכות: “דווקא בנסיבות אלו, כאשר משרדו יצר מונופול יש מאין, על ידי מתן רישיונות אין ספור מבלי לשקול כלל שיקולי ריכוזיות; ודווקא מקום בו הממונה על הנפט חוטא לתפקידו כמפקח אחר זכויות הנפט ומאריך רישיונות לכאורה בניגוד לחוק - הציבור מצפה מהמשיב לתת עדיפות לאינטרס הציבור. ואולם, חלף זאת, תוקע משרדו של המשיב מקלות בגלגלי הרגולטורים האחרים”, נכתב בעתירה.










פי.סי.חץ