דלק קידוחים ואבנר מנפיקות לציבור כ-10% מאחזקותיהן ב”תמר”

דלק קידוחים ואבנר מנפיקות לציבור כ-10% מאחזקותיהן ב”תמר”


דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, המחזיקות יחד ב-31.25% בפרויקט תמר (15.625% כל אחת), דיווחו כי בכוונתן להנפיק לציבור עד 10% מהזכויות במאגר “תמר” באמצעות תאגיד ייעודי אשר תחום עיסוקו הבלעדי הינו אחזקה בזכויות שנמכרו, והנפקתו של התאגיד בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
מכירת הזכויות בתמר, המהווה שלב נוסף ביישום מתווה הגז, תעשה באמצעות הנפקת תאגיד ייעודי אשר ירכוש מדלק קידוחים ואבנר בחלקים שווים עד 10% מהזכויות בתמר. התאגיד הייעודי יגייס חוב והון בבורסה בישראל, ובאמצעותם ישלם לשותפויות את תמורת המכירה.
זהו השלב הראשון בהליך מכירת אחזקות השותפויות בתמר, אשר יושלם בלוח זמנים קצר, ולאחר השלמת ההנפקה ייסחר התאגיד בבורסה בתל אביב כשבאחזקתו עד 10% מהזכויות במאגר.
בהתאם להסכם השותפות צפויים רווחי המכירה, כמו גם הרווחים הצפויים ממכירה עתידית של החזקות השותפות במאגר, לשמש לחלוקת רווחים למשקיעים בשותפות.
כפי שדיווחו בעבר, השותפויות ממשיכות במקביל לבחון את אופן מכירת יתרת אחזקותיהן בפרויקט תמר, כאשר בין האפשרויות הנבחנות גם האפשרות להנפיק את יתרת ההחזקות בבורסה זרה.
יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: “לאחר שבחנו מספר חלופות ולאור התעניינותם של משקיעים זרים וישראלים, החלטנו להקים תאגיד אשר יאפשר למשקיעים חשיפה אופטימלית ישירה למאגר תמר בנכס סחיר, נזיל וסולידי”.


פי.סי.חץ