דלק קידוחים רשמה רווח רבעוני של 59 מיליון ד’

דלק קידוחים רשמה רווח רבעוני של 59 מיליון ד’

בניטרול העלויות בסך של 24.5 מיליון דולר, הרווחים הסתכמו בכ-83.5 מיליון דולר - גידול של כ-30% בהשוואה לאשתקד

 


דלק קידוחים פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2017. מדובר ברבעון הראשון אותו מסכמת דלק קידוחים כשותפות ממוזגת, לאחר השלמת מיזוגה עם "אבנר" במהלך חודש מאי האחרון.
במסגרת זו אישר דירקטוריון השותפות חלוקת רווחים בסכום כולל של 300 מיליון דולר. במהלך 12 החודשים האחרונים חילקה השותפות רווחים בהיקף של כ-780 מיליון דולר, המשקפים תשואת דיבידנד של כ-19%. מתחילת השנה הכריזה וחילקה השותפות רווחים בהיקף של כ-680 מיליון דולר, המשקפים תשואת דיבידנד של כ-16% לתקופה הרלוונטית.
רווחי השותפות בחציון הראשון של 2017 עמדו על 137 מיליון דולר לעומת סך של 127 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד, עלייה של כ-8%.
רווחי השותפות ברבעון השני, בניטרול הפחתת עלות קידוח דולפין (24.5 מיליון דולר), עמדו על כ-83.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-64 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד, גידול של כ-30%. רווחי השותפות ברבעון השני ללא ניטרול הפחתת עלות קידוח דולפין, עמדו על כ- 59 מיליון דולר.
תוצאות השותפות מצביעות על המשך מגמת העלייה בביקושים לגז טבעי מתמר: במהלך הרבעון השני לשנת 2017 נרשמה עלייה של כ-8.6% באספקת הגז לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והיקף האספקה עמד על 2.5 BCM (לעומת 2.3 BCM ברבעון המקביל אשתקד).
מגמת העלייה בביקושים לגז טבעי במשק נרשמה הן בסקטור ייצור החשמל והן בסקטור התעשייה בישראל, והמכירות במחצית הראשונה כוללות גם את אספקת הגז הטבעי מתמר למפעלי ים המלח הירדניים (Arab Potash & Jordan Bromine), החל מינואר השנה.
בהתאם, הכנסות השותפות (בניכוי תמלוגים) גדלו במהלך הרבעון, ועמדו על כ-123 מיליון דולר, לעומת כ-109 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-13%. במהלך החציון הראשון של שנת 2017 שילמו שותפי תמר למדינה תמלוגים בסך כולל של כ-400 מיליון שקל.
במהלך הרבעון השלימה השותפות את הנפקת תמר פטרוליום, אשר רכשה 9.25% מחלקה של השותפות במאגר תמר, ושיקפה לו ערך של 11.9 מיליארד דולר. רווחי המכירה ישתקפו בדוחות הרבעון השלישי.
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן מתקדמת בהתאם ללוחות הזמנים ולתקציב שאושר, ואנו צפויים להזרים גז לפני סוף שנת 2019 מתוך מטרה לענות על הביקושים הגוברים במשק הישראלי ולייצא גז לשווקים אזוריים. יתרונותיו הכלכליים והסביבתיים של הגז הטבעי הביאו לגידול של כ-33% בביקושים לגז טבעי במשק הישראלי בארבע השנים האחרונות, ואלו צפויים להמשיך ולעלות גם בשנים הקרובות".


פי.סי.חץ