זינוק ברווחי קבוצת דלק ברבעון ל-1 מיליארד שקל

זינוק ברווחי קבוצת דלק ברבעון ל-1 מיליארד שקל

 

קבוצת דלק פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי של השנה עם זינוק חד ברווח הנקי ל-1.024 מיליארד שקל, בעיקר הודות לרווח נקי של 873 מיליון שקל, בגין השלמת מכירת 9.25% מהחזקות דלק קידוחים במאגר "תמר" לשותפות תמר פטרוליום. ברבעון המקביל הרוויחה הקבוצה 85 מיליון שקל.
עוד הודיעה הקבוצה כי בכוונתה לממש את תמלוגי העל שברשותה מ"תמר" ו"דלית", וזאת כבר בטווח הזמן הקרוב. שיעור תמלוגי העל של קבוצת דלק ודלק אנרגיה, ממאגר "תמר", צפוי לזנק משיעור כולל של כ-1.5% (שיעור תמלוג העל הכולל ממאגר תמר שבידי קבוצת דלק ודלק אנרגיה), לשיעור של כ-6.5%, וזאת ממועד החזר ההשקעה במאגר תמר. מימוש תמלוג העל צפוי להיעשות בדרך של העברת הזכות לתמלוגי העל מהחברה לחברה ייעודית, והנפקת החברה הייעודית בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בדרך של מכירה לצד ג’.
בכל הקשור לאפשרויות ייצוא הגז הטבעי מישראל למצרים שבה והודיעה הקבוצה כי לא חל שינוי בהערכות השותפות לגבי אפשרויות יצוא הגז, וכי המשאים ומתנים בין הצדדים ממשיכים להתקיים בנושא זה במטרה לחתום על הסכמי ייצוא ארוכי טווח משמעותיים.
מדוח עצמאי (עדכני) שנערך על ידי חברת Wood Mackenzie העולמית, בקשר לתחזיות הביקוש וההיצע ממצרים במהלך השנים הקרובות, עולה תמונה לפיה ביקושי הגז הטבעי במצרים צפויים לעלות משמעותית על ההיצע המקומי (במצרים), וזאת גם במידה שמאגר "זור" יפותח במלואו, בהתאם ללוחות הזמנים המקוריים שנקבעו לו, וכי למעשה צפוי מחסור בגז טבעי במצרים במהלך השנים הבאות. נתונים אלה תומכים בהערכות הקיימות של השותפות לפיהן מצרים ממשיכה להוות יעד מרכזי משמעותי לייצוא גז מ"תמר" ו"לוויתן".
בנוסף, במועד אישור הדוחות הכספיים אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בהיקף של 120 מיליון שקל לבעלי המניות.
המנכ"ל אסי ברטפלד ציין עם פרסום התוצאות הכספיות כי "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי עם רווחי שיא של מעל למיליארד שקל, שעולים בקנה אחד עם האסטרטגיה של הקבוצה להתמקד בתחום האנרגיה ולהתרחב בשווקים הבינלאומיים. העסקה למכירת הפניקס מתקדמת בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם בין הצדדים, ואנו מקווים שכבר בטווח הזמן הקצר היא תקבל את האישורים הרגולטורים הדרושים להשלמתה".


פי.סי.חץ