התעשיינים קיבלו היתר לרכישת חשמל במרוכז מהיצרנים הפרטיים

התעשיינים קיבלו היתר לרכישת חשמל במרוכז מהיצרנים הפרטיים

רשות ההגבלים העסקיים אישרה להתאחדות התעשיינים להתקשר בהסכמי מסגרת עם יצרני חשמל פרטיים, הסכמים שנועדו לייעל ולפשט לטובת התעשיינים את המשא ומתן הפרטני מול כל יצרן חשמל ובכך להוזיל את עלויותיו.

 האישור ניתן בתנאי שההסכמים עצמם יובאו לאישור הממונה. כל תעשיין, גם מי שאינו חבר בהתאחדות, יוכל להצטרף להסדר ההטבה בכל עת ולזכות באפשרות להצטרף אליו מרגע הצטרפותו כחבר התאחדות ללא כל “תקופת אכשרה”.
במסגרת ההסדר, ההתאחדות תפיץ לחבריה מספר הסכמי מסגרת לרכישת חשמל בנוסח אחיד מוצע, שאת תנאיו של כל אחד מהם, למעט המחיר, תגבש במשא ומתן שייערך על ידי נציגיה ומומחים מטעמה מול יח”פים, בניסיון להגיע לתנאי רכישה מיטביים של חשמל עבור חבריה. במסגרת זו, מבקשת ההתאחדות לנסח הסכם מסגרת אחיד עם כל אחד מהיח”פים בנפרד. התעשיינים יוכלו לנהל משא ומתן עם היח”פ על שיעור ההנחה על בסיס הסכמי המסגרת.
הסכמי המסגרת של ההתאחדות לא יכללו תניות מסחריות הנוגעות להתקשרות הפרטנית שבין התעשיין והיח”פ, ובכלל זה, לא יסוכמו היבטים הנוגעים לכמויות צריכת החשמל, היבטים הנוגעים לביטחונות והערבונות לתשלום או היבטים הנוגעים למחיר הסופי או גובה ההנחה, שיוסכם בין התעשיין והיח”פ. למעשה, הסכמי המסגרת נועדו לכלול את ההוראות המרכזיות אשר נכללות בדרך כלל בהסכמים לרכישת חשמל מיח”פים.


פי.סי.חץ