רווח של 223 מיליון ש’ לחברת החשמל ב-2015

רווח של 223 מיליון ש’ לחברת החשמל ב-2015

חברת החשמל סיימה את שנת 2015 ברווח של 223 מיליון שקל, קיטון של מעל 50% ברווח לעומת השנה הקודמת אותה סיימה ברווח נקי של 456 מיליון שקל.

הכנסות החברה אשתקד הסתכמו לסך של כ-23 מיליארד שקל לעומת סך של כ-25 מיליארד שקל בשנת 2014, קיטון של כ-8% הנובע בעיקרו מירידה בתעריף החשמל ומכניסת יצרני חשמל פרטיים. צריכת החשמל בשנת 2015 הייתה כ-50.6 מילארדי קוט”ש, לעומת כ-49.9 מילארדי קוט”ש בשנת 2014.
הרווח מהפעלת מערכת החשמל בשנת 2015 הסתכם לסך של 4.8 מיליארד שקל, לעומת סך של 8.4 מיליארד שקל בשנת 2014, קיטון של כ-41%. הקיטון נובע מהירידה בתעריף החשמל וכתוצאה מכך שבשנת 2014 החברה עדיין גבתה מצרכנייה עלויות עודפות בגין משבר הגז שחל בשנים קודמות, וכן מתמהיל דלקים יקר יותר.
הוצאות המימון של החברה בשנה שעברה הסתכמו לסך של כ- 1.8 מיליארדי שקל לעומת סך של כ- 2.8 מיליארדי שקל בשנת 2014, קיטון של כ-36% הנובע בעיקרו מירידת מדד המחירים לצרכן על הלוואות צמודות מדד שלקחה החברה, מקיטון בפיחות הדולר וגידול בתיסוף האירו בהלוואות במטבע זר שלקחה החברה.
“צעדי ההתייעלות בהם נקטה החברה החלו לתת את פירותיהם והנהלת החברה תבצע צעדים נוספים על מנת להמשיך את מגמת השיפור במצבה הפיננסי של החברה. מנגד, אני קורא ליציבות ברגולציה וקביעת בסיס תעריף חדש למקטע ההולכה וחלוקה אשר יכיר לחברה בעלויות הנובעות במקטעים אלו ויאפשר המשך פיתוח תשתיות מושכל לטובת לקוחות החברה”, אמר מנכ”ל החברה עופר בלוך.


פי.סי.חץ