חח

חח"י סיימה את 2016 ברווח של 1.18 מיליארד ש"ח

 

חברת החשמל סיימה את שנת 2016 ברווח של 1,181 מילארד ש"ח, לעומת רווח של 223 מיליוני ש"ח בשנת 2015. בשנה זו, למרות שחל גידול של 1% במכירות החשמל של החברה לעומת השנה הקודמת, חלה ירידה בהכנסות החברה בסך של כ-359 מיליוני ש"ח הנובעת מירידה בתעריף החשמל במהלך שנת 2015.
בינואר 2016, הורה שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לחברת החשמל, כי ייצור החשמל ביחידות הפחמיות יופחת ב-15% בחישוב שנתי, יחסית להיקף ייצור החשמל ביחידות אלה בשנת 2015. כמו כן בחודש ספטמבר 2016 התקבלו מהמשרד להגנת הסביבה היתרי פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, אורות רבין ורוטנברג, בהם נקבע בין היתר, כי על החברה להפעיל את יחידות הייצור במינימום האפשרי מבחינה תפעולית וכי עליה לתת עדיפות בכל עת לייצור חשמל מגז טבעי.
כתוצאה מכך, הקטינה החברה את ייצור החשמל מפחם, וכמות הפחם הנצרכת ירדה בכ-15%, יחד עם ירידה במחיר הפחם, הדבר הביא לקיטון בעלויות צריכת הפחם בסך של 895 מיליוני ש"ח לעומת השנה שעברה.
הוצאות החברה על גז טבעי עמדו בשנת 2016 על סך 3,972 מיליארד ש"ח לעומת סך של 3,820 מיליארד ש"ח בשנה קודמת, גידול של כ-4%.
כמו כן הייתה ירידה של 175 מיליוני ש"ח בצריכת הסולר הנובעת מתנאי מזג אוויר קיצוניים אשר היו בשנה שעברה. בשנת 2016 השקעות החברה בגין פרויקט הפחתת הפליטות בתחנותיה הפחמיות, הסתכמו לסך של 1,011 מיליארד ש"ח.
בחודש ספטמבר 2016 נחתם הסכם עקרונות לפתרון חוב החשמל הפלשתינאי ולהסדרת משק החשמל הפלשתינאי. כחלק מהסכם עקרונות זה התקבל בחברה סך של כ-590 מיליוני ש"ח.
אלוף במיל יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל: “מדיניות דירקטוריון החברה והניהול המקצועי של הנהלת החברה, לצד ניהול פיננסי אחראי ושמרני, הביאו להישג משמעותי של צמצום החוב הפיננסי בכ- 1.4 מיליארד ש’’ח מתחילת השנה. זהו הישג משמעותי המצביע על חוסנה הפיננסי של החברה והוכחה להישגים שהם תולדה של מדיניות פיננסית שמרנית ואחראית. יציבותה הפיננסית של חברת החשמל היא אינטרס לאומי  שיושג באמצעות הסדרה כוללת של המשק".


פי.סי.חץ