המשך צמיחה

המשך צמיחה

גידול של כ-22% בהכנסות אלקטרה לכ-3.51 מיליארד שקל בשנת 2013

הכנסות קבוצת אלקטרה בשנת 2013 עלו ב-22% לעומת 2012, והרווח הנקי זינק ב-43% לעומת השנה שעברה. ההכנסות ממגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו ב-32% ודחפו את ביצועי הקבוצה. מניית החברה מגיבה היום בעליות עד 3.5%.
אלקטרה בע”מ, בניהולו של איתמר דויטשר, סיימה את שנת 2013 עם המשך מגמת הצמיחה בעסקיה. אלקטרה סיימה את השנה עם עלייה של כ-22% בהכנסותיה לכ-3.51 מיליארד שקל, לעומת כ-2.88 מיליארד שקל בשנת 2012. עיקר העלייה נבעה מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל וממגזר שירות אחזקה וסחר. הגידול בהיקפי פעילותה של אלקטרה בע”מ מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה, שהמשיך לצמוח, והגיע עם סיום שנת 2013 לשיא של כ-8.9 מיליארד שקל, מתוכם כ-700 מיליון שקל התקבלו לאחר תאריך המאזן במסגרת קבלת העבודות לביצוע בפרוייקט האגירה השאובה בגלבוע.
הרווח התפעולי של אלקטרה בע”מ בשנת 2013 עלה בכ-12% לכ-187.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-167.2 מיליון שקל בשנת 2012.
בשורה התחתונה, סיימה החברה את שנת 2013 עם רווח נקי בסך של כ-153.3 מיליון שקל (הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-147.6 מיליון שקל), בהשוואה לכ-107.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-104.8 מיליון שקל). הגידול ברווח נובע הן מהגידול בהיקפי הפעילות והן מהכללת רווח מפעילות שהופסקה, המיוחס לחברת דוויס הבלגית, שנמכרה באוגוסט 2013 תמורת כ-154 מיליון שקל ושהניב לחברה תזרים פנוי בסך של כ-125 מיליון שקל.
ברבעון הרביעי של 2013 רשמה אלקטרה עלייה של כ-13% בהכנסותיה לסך של כ-930.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-823.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2012. בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון הרביעי של השנה עם רווח נקי של כ-26.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ממאזנה של אלקטרה עולה, כי החברה נהנית מנזילות גבוהה. נכון ל-31 בדצמבר 2013, יתרות המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר של הקבוצה הסתכמו לסך של כ-421 מיליון שקל. עוד עולה מהמאזן, כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון לסוף חודש דצמבר 2013, הסתכם בכ-864.9 מיליון שקל. 
במקביל לאישור הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 70 מיליון שקל.
מבחינת החלוקה למגזרים בשנת 2013, הסתכמו ההכנסות במגזר הפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל בכ-2.3 מיליארד שקל, גידול של כ- 32%, לעומת כ- 1.74 מיליארד שקל בשנת 2012. הרווח התפעולי של המגזר עלה לכ-97.1 מיליון שקל, לעומת כ-54.9 מיליון שקל בשנת 2012, גידול של כ-77%. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי במגזר זה נבע בעיקר מגידול בפעילות חברת אלקטרה בניה ומאיחוד פעילותה של אלקטרה תשתיות חופרי השרון בע”מ החל מהרבעון הרביעי של שנת 2012.
במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל בין היתר, את הפעילות בתחום ה-Facility Management, נרשמו בשנת 2013 הכנסות בהיקף של כ- 904.4 מיליון שקל, גידול של כ- 19% לעומת כ- 758.3 מיליון שקל בשנת 2012. העלייה בהכנסות נובעת מגידול במרבית הפעילות במגזר. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 105.4 מיליון שקל, לעומת כ-115.2 מיליון שקל בשנת 2012. 
הכנסות מגזר פרוייקטים למבנים ותשתיות בחו”ל בשנת 2013 הסתכמו בכ-298.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-304.6 מיליון שקל בשנת 2012. הרווח התפעולי של המגזר עלה בכ-25% לכ-28.5 מיליון שקל, לעומת כ-22.7 מיליון שקל בשנת 2012.
מגזר פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, הניב לחברה בשנת 2013 הכנסות בהיקף של כ-28.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.5 מיליון שקל בשנת 2012. הרווח התפעולי של המגזר בשנת 2013 הסתכם בכ-7.7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-26.3 מיליון שקל בשנת 2012. מגזר זה כלל אשתקד רווח חד פעמי של כ- 12 מיליון שקל בגין מכירת זכויותיה של אלקטרה במגדל ‘דאבליו פריים’ וכן רווח בהיקף של כ- 14 מיליון מהתאמת שווי הוגן בגין נדל”ן מניב. 
בעקבות התוצאות תחלק אלקטרה דיווידנד של 70 מיליון שקל לבעלי מניותיה, כשהנהנית העיקרית מכך הנה חברה האם אלקו החזקות שבהתאם לשיעור אחזקתה (53.61% ) תקבל דיבידנד של 37.5 מיליון שקל. זאת בנוסף לדמי ניהול של 8.54 מיליון שקל ששילמה אלקטר לאלקו בגין שירותים מקצועיים שונים שניתנו לה.


פי.סי.חץ