גידול של 7% במכירות מזגני תדיראן ברבעון השלישי

גידול של 7% במכירות מזגני תדיראן ברבעון השלישי

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון גדל ב-5.5% לסך של כ-54 מיליון ש’’ח בעיקר הודות למגזר המזגנים

מחזור המכירות של תדיראן הולדינגס, חברת האם של יצרנית ויבואנית המזגנים תדיראן גרופ, הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2014 לסך של כ-238 מיליון ש’’ח, בדומה למחזור שנרשם בתקופה המקבילה ב-2013. עם זאת, מחזור המכירות של מגזר המזגנים גדל בסך של כ-13 מיליון ש’’ח, גידול בשיעור של 7% אשר נבע בחלקו מהקדמת קניות מחודשי הקיץ לחודש מאי לקראת העלאת המע”מ וכן משיפור בנתח השוק של החברה.
מחזור המכירות של תחום החשמל ברבעון השלישי לעומת זאת, קטן בסך של כ-13 מיליון ש”ח, המהווה ירידה בשיעור של כ-21%.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם מחזור המכירות של תדיראן הולדינגס לסך של כ-559 מיליון ש’’ח לעומת סך של כ-676 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-11%. הקיטון בהיקף המכירות נובע בעיקר מקיטון של מחזור המכירות במגזרי השיווק לחנויות ושיווק לצרכנים, בסך של כ-64 מיליון ש’’ח המהווה ירידה בשיעור של כ-33%. קיטון זה נבע בחלקו מהשתתפות החברה במכרז לגריטת מקררים בתקופה המקבילה אשתקד, מהחולשה הכללית בענף מוצרי החשמל ומהתחרות הקיימת בענף באופן כללי וכן מחוסר במוצרים מסוימים בטגוריית הקירור והכביסה.
הקיטון בהיקף המכירות בשלושת הרבעונים הראשונים נבע בנוסף מהקיטון במחזור המכירות של תחום המזגנים בסך של כ-12 מיליון ש’’ח, קיטון בשיעור של כ-2.5%, אשר נבע בעיקר מהשתתפות החברה במכרז לגריטת מזגנים בתקופה המקבילה אשתקד, וכן ממזג אוויר חם יחסית אשר שרר בחודשים אפריל-מאי 2013 ואשר הגביר את המכירות באופן ניכר ביחס למקובל בתקופה זו של השנה.
בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ-133 מיליון ש’’ח לעומת סך 143 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה ב-20013, קיטון של כ-7%. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ-22%, לעומת כ-21% בתקופה המקבילה אשתקד. 
קיטון זה נבע כאמור בעיקר מהירידה במחזור המכירות של  מגזר החשמל.
יחד עם זאת, חל שיפור בשיעור הרווח הגולמי בתחום החשמל בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2013, בין היתר כתוצאה מצמצום משמעותי במכירות מקררים תוצרת מפעל הקבוצה בעפולה, לרבות במסגרת השתתפות הקבוצה במכרז לגריטת מקררים בתקופה המקבילה אשתקד, אשר אופיןן ברווחיות נמוכה יחסית. כמו כן, חל שיפור ברווח הגולמי בתחום המזגנים בין היתר עקב תיסוף בשער החליפין שקל/דולר במהלך החציון הראשון של שנת 2014, תקופת ההצטיידות העיקרית בעונת המזגנים לקראת הקיץ, וכן כתוצאה משיפור בעלויות הרכש במגזר זה. הפיחות בשער החליפין שקל/דולר שחל באוגוסט לא השפיע באופן מהותי על עלות המכר בתקופת הדו”ח.
ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ-54 מיליון ש’’ח בהשוואה לכ-51 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5.5%. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-23% לעומת כ-21% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול ברווח הגולמי נבע ממגזר המזגנים בעיקר עקב התיסוף בשער החליפין שקל/דולר בתקופה הרלבנטית כאמור וכן משיפור בעלויות הרכש במגזר המזגנים.
הרווח התפעולי של תדיראן בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם בכ-28 מיליון ש’’ח לעומת סך של 46 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי בתקופה הנידונה עמד על כ-5% בהשוואה לכ-7% בעת המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ-18 מיליון ש’’ח לעומת סך של 19 מיליון ש’’ח  ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי ברבעון האחרון עמד על כ-7% בהשוואה לשיעור של כ-8% בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של שנת 2014, הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ-13 מיליון ש”ח (שיעור רווח של 5.5%) לעומת רווח נקי של כ-14 מיליון ש”ח (6%) בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם הרווח הנקי של תדיראן לסך של כ-20 מיליון ש”ח (שיעור רווח של כ-3.5%) לעומת רווח של כ-33 מיליון ש”ח (5%) בתקופה המקבילה אשתקד. 


פי.סי.חץ