אלקטרה מוכרת זכויותיה במגדל אלקטרה תמורת 302 מיליון ש

אלקטרה מוכרת זכויותיה במגדל אלקטרה תמורת 302 מיליון ש"ח

נחתם הסכם עקרונות מחייב בין הצדדים, והעסקה צפויה להיות מושלמת עד לסוף חודש אפריל 2015.

חברת אלקטרה מדווחת כי דירקטוריון החברה אישר לאלקטרה   השקעות, חברה-בת פרטית של החברה, להיענות להצעה נוספת, שהתקבלה מחברה בשליטת האחים נקש, למכור לה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה במגדל אלקטרה, תמורת סכום של כ-302.5 מיליון ש"ח. נחתם הסכם עקרונות מחייב בין הצדדים, והעסקה צפויה להיות מושלמת עד לסוף חודש אפריל 2015.
 מאלקטרה  נמסר כי הסכם מכר מפורט ייחתם עד לסוף דצמבר השנה, וביצוע העיסקה והשלמתה כפופים להתקיימותם של תנאים מתלים, בהם אישור הבנקים המממנים, לא יאוחר מיום 31 לדצמבר, 2014. 
בגין העסקה, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי לשנת 2014 רווח לא מהותי לאחר מס ובניכוי העלויות הכרוכות בביצוע העסקה, זאת בנוסף לרווחים שרשמה החברה במסגרת סעיף התאמות שווי הוגן בדוחות הכספיים בשנים קודמות בגין הנכס. לחברה צפוי לנבוע תזרים מזומנים עודף לפני מס של כ-105 מיליון ש"ח.
עד לאחרונה היה המגדל בבעלות אמקור 50%, אלקטרה נדל"ן 25%, אלקטרה השקעות 25%. אמקור נמצאת בשליטת האחים נקש ושלומי פוגל. לפני כחודשיים הציעה אמקור לשתי חברות אלקטרה לקנות את חלקן במגדל. אלקטרה השקעות דחתה את ההצעה - בהמשך יוסבר מדוע - ואלקטרה נדל"ן קיבלה אותה. 
אלקטרה השקעות ציינה בעבר, שאין לה ענין למכור את חלקה, משום שהבניין מאוכלס כולו, השוכרים איכותיים והתשואה מהשכרות טובה. נראה, שהקבוצה העדיפה עתה את המימוש וקבלת המזומנים, כחלק ממסע מימוש נכסים של החברה בחדשים האחרונים, כולל מימוש כל הנדל"ן שלה במונטריאול, קנדה. 
המכירות לא הניבו לאלקטרה רווחי הון, אך עד עתה היו להן רווחים מהשכרת הבניין, ועתה ישופר תזרים המזומנים. בעתיד, אך לא מיד, יוחלף שם המגדל. הוא לא יקרא "מגדל אלקטרה", אלא, ככל הנראה, "מגדל אמקור". בכך נסגר המעגל: המגדל בנוי על מגרש, שבעבר עמד עליו, שנים רבות, מפעל המקררים אמקור, שהיה בבעלות קבוצת אלמן-גרודצקי.
 


פי.סי.חץ