תדיראן רוכשת את סופרגז תמורת 250 מיליון ש’’ח

תדיראן רוכשת את סופרגז תמורת 250 מיליון ש’’ח

תדיראן הולדינגס  חתמה על מזכר הבנות לרכישת מלוא הון המניות המונפק של סופרגז מגרנית הכרמל השקעות מקבוצת עזריאלי.

בהתאם למזכר ההבנות, תמורת רכישת המניות תשלם החברה סכום כולל של 250 מיליון ש”ח. חלק מהתמורה ישולם באמצעות הלוואה שהמוכרת תעמיד לחברה, בסך של 80 מיליון ש”ח, בתנאים שיוסכמו בין הצדדים. החברה התחייבה לשלם סך של 2 מיליון ש”ח בעת החתימה על מזכר ההבנות. סכום זה או חלקו יוחזר לחברה אם לא ייחתם ההסכם המפורט רק בתנאים שהוגדרו במזכר ההבנות; ככל שתושלם העסקה, ישמש סכום זה על חשבון התמורה. כנגד הסכום האמור התחייבה המוכרת לתקופת בלעדיות שהוסכמה.
השלמת העסקה תהיה כפופה להשלמת בדיקות נאותות על ידי החברה, לשביעות רצונה המלאה, בקשר עם סופרגז ועסקיה, וכן לחתימה על הסכם מפורט, אשר יעגן את תנאי העסקה ויכלול בין היתר מצגים, שיפויים ותנאים מתלים להשלמת העסקה, לרבות אישורים של צדדים שלישיים ואישורים רגולטוריים, ככל שיידרשו.
סופרגז שנוסדה בשנת 1953, מעסיקה 350 עובדים ונחשבת לאחת מחברות הפצת ושיווק גז מהגדולות והמובילות בישראל. בנוסף, היא פועלת בהקמה והפעלה של רשתות חלוקת גז טבעי, באמצעות חברה בת המוחזקת בשותפות עם שפיר הנדסה.
תדיראן הולדינגס, בה מחזיק משה ממרוד ב-79% מהמניות, נסחרת בשווי של 220 מיליון שקל. החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2015 עם רווח נקי של 3.5 מיליון שקל על מחזור של כ-130 מיליון שקל - שיפור לעומת הרבעון המקביל. בשנת 2014 כולה רשמה תדיראן הולדינגס רווח של 21 מיליון שקל על מחזור של 612 מיליון שקל.
בפברואר השנה דיווחה החברה על מתווה ליציאה מתחום שיווק מוצרי החשמל הביתיים (שאינם מזגנים) ללקוחות קמעונאיים ולצרכנים סופיים, ועל כוונה למקד את פעילותה, לצד פעילות המזגנים המסורתית, גם בתחום ההתייעלות האנרגטית.


פי.סי.חץ