עלייה של כ-12.5% בהכנסות קבוצת אפקון ב-2014

עלייה של כ-12.5% בהכנסות קבוצת אפקון ב-2014

הגידול בהיקפי פעילותה של אפקון מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה שהגיע לשיא והסתכם בכ-1.3 מיליארד ש”ח

 
קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014 בה נרשם שיא בהכנסות שהסתכמו בסך של כ-1.1 מיליארד ש”ח, עלייה של כ-12.5% בהכנסות לעומת כ-1.05 מיליארד ש”ח בשנת 2013. ברבעון הרביעי של 2014 רשמה אפקון עלייה של כ-9% בהכנסותיה לסך של כ-325.1 מיליון ש”ח, לעומת הכנסות של כ-298.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. עיקר העלייה נבעה מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. הגידול בהיקפי פעילותה של אפקון מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה שהגיע לשיא והסתכם בכ-1.3 מיליארד ש”ח, גידול של כ-28% לעומת צבר הזמנות של כ-1 מיליארד ש”ח בשנת 2013. 
הרווח התפעולי בשנת 2014, שצמח בכ-46.9% והסתכם בכ-71.4 מיליון ש”ח לעומת כ-48.6 מיליון ש”ח בשנת 2013. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח התפעולי בכ-21 מיליון ש”ח, גידול של כ-71% לעומת כ-12.3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל בשנת 2013.
גידול של 40% נרשם ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם בכ-71.3 מיליוני ש”ח, כאשר בניכוי תוצאות מגזר התקשורת נמצאת החברה ברווח תפעולי מגזרי של כ-78.8 מיליוני ש”ח המהווה גידול של כ-54.8% ביחס לתוצאות 2013.
בנוסף, נרשם גידול של כ-64% ברווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות שהסתכם לסך של כ-43.6 מיליוני ש”ח לעומת סך של כ-26.6 מיליוני ש”ח בשנת 2013.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2014 בכ-53.2 מיליון ש”ח לעומת תזרים מזומנים של כ-39.3 מיליון ש”ח בשנת 2013.
ישראל רייף, יו”ר אפקון: “אפקון מפרסמת היום דוחות כספיים, מהטובים בתולדותיה, עם שיא בצבר ההזמנות של 1.3 מיליארד ש’’ח ושיא בהכנסות, אשר מעידים כי מאמצי החברה במסלול של גידול מואץ נשאו פרי וכיום היא השחקן המקצועי ביותר במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות ופרוייקטים עתירי טכנולוגיה.”
רייף הוסיף כי “תוצאות 2014 משקפות את המיקוד העסקי והשינויים הארגוניים שחלו בכל היחידות ואין לי כל ספק כי החברה רק החלה לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בה ותמשיך ולהניב רווחים”
ג’רי שנירר, מנכ”ל אפקון: “בשנת 2014 המשיכה אפקון לבסס את פעילותה כקבלן ראשי בפרויקטים עתירי מערכות כולל הקמת שדות אנרגיה פוטו וולטאים והציגה שיא בצבר ההזמנות, המעיד על יתרונותיה של אפקון ויכולותיה לספק ללקוחות פתרונות מלאים בביצוע פרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה. החברה ממוצבת היטב הן מבחינת המאזן החזק והן מבחינה תפעולית וערוכה להמשך האצת הצמיחה תוך ריכוז מאמצים בהתייעלות בחטיבות השונות ושיפור מעמדה התחרותי תוך אספקת פתרונות מלאים ללקוחותיה. אנו מאמינים כי גם ברבעונים הבאים נמשיך לראות את הפירות בגידול בהכנסות, שיבוא לידי ביטוי גם בשורת הרווח.”
בשורה התחתונה, סיימה החברה את שנת 2014 עם רווח נקי בסך של כ-43.2 מיליון ש”ח, גידול של כ-67% בהשוואה לכ-25.9 מיליון ש”ח בשנת 2013. הגידול ברווח נובע מהגידול בהיקפי הפעילות.      
 ההון העצמי ליום 31.12.14 הסתכם לכ-284.3 מיליון ש”ח ומהווה כ-28.8% מהמאזן לעומת כ-254.1 מיליון ש”ח ליום 31 בדצמבר 2013. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מגידול ברווח הכולל בסך של כ-40.3 מיליון ש”ח בקיזוז דיבידנד ששולם במאי 2014 בסך של כ-10 מיליון ש”ח.


פי.סי.חץ