ירידה של כ-12% בהכנסות תדיראן בשנת 2014

ירידה של כ-12% בהכנסות תדיראן בשנת 2014

הכנסות מגזר המזגנים ירדו בכ-3.0%, בעיקר בשל השתתפות החברה במבצע לגריטת מזגנים

בשנת 2014 הסתכמו הכנסות תדיראן הולדינגס בכ-753.1 מיליון ש”ח, ירידה של כ-12.3%, אשר נבעה בעיקר מקיטון של כ-34.7% בהכנסות מגזרי השיווק לחנויות ושיווק לצרכנים, יחד. 
קיטון זה נבע בחלקו מהשתתפות החברה במכרז לגריטת מקררים בשנת 2013, מהחולשה הכללית בענף מוצרי החשמל בישראל ומהתחרות הקיימת בענף באופן כללי, וכן מחוסר במוצרים מסוימים בקטגוריות הקירור והכביסה, עקב כמה תהליכים מול ספקים בתחום אשר החלו עוד בשנת 2013 והשפיעו על זמינות אותם מוצרים בשנת 2014.                                                              
הכנסות מגזר המזגנים ירדו בכ-3.0%, זאת בעיקר בשל השתתפות החברה במבצע של משרד האנרגיה והמים לגריטת מזגנים בשנת 2013. בנטרול השפעת גריטת המזגנים כאמור, הכנסות מגזר המזגנים היו צומחות בכ-3.5% בשנת 2014, בין היתר כתוצאה מהמשך השיפור בנתח השוק של הקבוצה בתחום.
ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-154.0 מיליון ש”ח, קיטון של כ-15.7%, אשר נבע בעיקר מקיטון של כ-40.1% בהכנסות תחום החשמל, עקב הגורמים אשר השפיעו על הפעילות בתחום זה בשנת 2014, כפי שתואר לעיל.
 
רווח גולמי
בשנת 2014 הסתכם הרווח הגולמי בכ-163.6 מיליון ש”ח, ירידה של כ-8.9%, ומשקף שיעור רווח גולמי של כ-21.7% לעומת כ-20.9% בשנת 2013. הקיטון ברווח הגולמי נבע בעיקר מהירידה בהכנסות תחום החשמל בשנת 2014.
יחד עם זאת, חל שיפור ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי במגזר המזגנים, בין היתר עקב תיסוף בשער החליפין שקל/דולר במהלך החציון הראשון של שנת 2014, שזו תקופת ההצטיידות העיקרית במזגנים לקראת עונת הקיץ, וכן כתוצאה משיפור בעלויות הרכש במגזר זה.
ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם הרווח הגולמי בכ-30.5 מיליון ש”ח, קיטון של כ-15.5%, שהינו תוצאה מהקיטון בהכנסות תחום החשמל ומירידה ברווחיות הגולמית בו. קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול ברווח ובשיעור הרווח הגולמי במגזר המזגנים. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2014 עמד על כ-19.8%, בדומה לתקופה המקבילה בשנת 2013. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בתחום החשמל קוזזה על ידי שיפור בשיעור הרווח הגולמי של מגזר המזגנים, כאמור לעיל.
 
רווח תפעולי 
בשנת 2014 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה בכ-24.6 מיליון ש”ח (3.3% מהמחזור), לעומת כ-46.1 מיליון ש”ח בשנת 2013 (5.4%). הירידה ברווח התפעולי כאמור נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות תחום החשמל, כאמור לעיל, וכן מגידול בהפרשה לחובות מסופקים, מגידול בהוצאות בגין שירותים מקצועיים והוצאות משפטיות, בין היתר בקשר עם היערכות החברה להשתתפות במכרז להתייעלות אנרגטית בבתי חולים, ומהוצאות אחרות בעלות אופי חד-פעמי אשר הסתכמו בכ-11.6 מיליון ש”ח לעומת כ-8.9 ש”ח בשנת 2013.
ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם ההפסד התפעולי של הקבוצה לסך של כ-3.9 מיליון ש”ח לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-0.3 מיליון ש”ח ברבעון הרביעי של שנת 2013. הגידול בהפסד התפעולי כאמור נבע בעיקר מהירידה בהכנסות תחום החשמל וכן מגידול בהפרשה לחובות מסופקים, כאמור לעיל. 
בנטרול הוצאות אחרות בגין ירידת ערך מוניטין בסך כ-3.2 מיליון ש”ח, ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 היה מסתכם בכ-0.7 מיליון ש”ח. הפסד תפעולי זה נבע מההפסד התפעולי בתחום החשמל.
 
רווח נקי 
בשנת 2014 הסתכמו הכנסות המסים לסך של כ-9.0 מיליון ש”ח לעומת הכנסות מיסים של כ-7.9 מיליון ש”ח בשנת 2013. ברבעון הרביעי של שנת 2014 רשמה החברה הכנסות מסים של כ-6.6 מיליון ש”ח, בעיקר כתוצאה מרישום נכס מס נדחה בגין הפסדים עסקיים להעברה.
בשנת 2014 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה בכ-20.8 מיליון ש”ח (2.8%), בהשוואה לרווח של כ-36.5 מיליון ש”ח בשנת 2013 (4.2%) ורווח של כ-8.6 מיליון ש”ח בשנת 2012 (1%). בנטרול הוצאות אחרות בעלות אופי חד-פעמי (ירידת ערך זכויות ההפצה של “AEG” וירידת ערך מוניטין, כאמור לעיל), הרווח הנקי בשנת 2014 היה מסתכם בכ-28.5 מיליון ש”ח (3.8%).
ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם הרווח הנקי בכ-0.6 מיליון ש”ח (0.4%), בהשוואה לרווח של כ-3.3 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה בשנת 2013 (1.8%).
 
EBITDA 
בשנת 2014 הסתכם ה-EBITDA בכ-43.1 מיליון ש”ח (5.7%), קיטון של כ-34.4% בהשוואה לכ-65.7 מיליון ש”ח (7.6%) בשנת 2013, אשר נבעה בעיקר מהירידה ברווח התפעולי, כאמור לעיל, כתוצאה מהירידה בהכנסות תחום החשמל.
ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם ה-EBITDA בכ-1.7 מיליון ש”ח (1.1%), בהשוואה לכ-9.9 מיליון ש”ח (5.4%) ברבעון הרביעי של שנת 2013.
בשנת 2014 הקבוצה יצרה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-111.4 מיליון ש”ח לעומת תזרים חיובי בסך כ-20.5 מיליון ש”ח בשנת 2013. השיפור המשמעותי בתזרים מפעילות שוטפת כאמור נבע בעיקר מירידה ביתרת הלקוחות לעומת עלייה ביתרת הלקוחות בתקופה המקבילה בשנת 2013, זאת בעיקר עקב הירידה בהיקף הכנסות הקבוצה. 
כמו כן, נבע השיפור כאמור מירידה ביתרות המלאי לעומת עליה ביתרות המלאי בתקופה המקבילה.
 
דיבידנד 
ב-30 במרס, 2014 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-2.3 מיליון ש”ח, או 0.29 ש”ח למניה, כך שסך הדיבידנד שיחולק בגין רווחי שנת 2014 יעמוד על 50% מהרווח השנתי. במהלך שנת 2014 חילקה החברה בפועל דיבידנד בסך של 11.2 מיליון ש”ח (לא כולל הדיבידנד האחרון שהוכרז כאמור לעיל), המשקף תשואת דיבידנד של כ-8.2% ביחס לשווי השוק של החברה ב-31 בדצמבר 2013.
משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה בה: “בשנת 2014 הצלחנו לממש את עוצמת המותג “תדיראן” בתחום המזגנים ולהגדיל את נתח השוק ולהפוך לחברה המובילה בענף. בנוסף, הכרזנו על יציאה מתחום שיווק והפצת מוצרי חשמל ‘לבנים’, וזאת על מנת להתמקד בתחום מיזוג האוויר ולהקצות מחדש את משאבי החברה, לרבות הון החוזר שלה, בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה ורווחיות אטרקטיביים, ביניהם תחום ההתייעלות האנרגטית ותחומים משיקים ומשלימים, כגון תחום התאורה אליו נכנסו לאחרונה. 
הזכייה במכרז בתי החולים ממצבת את תדיראן כגורם מוביל בתחום ההתייעלות האנרגטית בישראל.
“בשנת 2015 נפעל למימוש הנכסים העיקריים בתחום החשמל, תוך שיפור הגמישות הפיננסית של החברה, ונמשיך להשקיע בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים פורצי דרך ובמנועי צמיחה בעלי סינרגיה לתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה”, סיכם ממרוד.


פי.סי.חץ