אלקטרה מוצרי צריכה רושמת עלייה  של 5.3% בהכנסותיה ברבעון הראשון של 2015

אלקטרה מוצרי צריכה רושמת עלייה של 5.3% בהכנסותיה ברבעון הראשון של 2015

הרווח הגולמי ברבעון זה עלה לכ-182.4 מיליון שקל, עלייה של כ-12.2% בהשוואה לכ-162.5 מיליון שקל

הכנסות קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2015 עלו בכ-5.3% לכ-640.6 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-608.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
יצויין, כי העלייה בהכנסות הושפעה מעיתוי חג הפסח ונבעה מגידול של כ-14% במגזר קמעונאות חשמל ומעליה של כ-16% במגזר עשה זאת בעצמך. העלייה קוזזה בחלקה על-ידי מגזר מוצרי צריכה. 
הקבוצה פועלת בשלושה תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים: ייבוא, ייצור, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה; הפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי חשמל בישראל; והפעלת רשתות “עשה זאת בעצמך”.
הרבעון הראשון של שנת 2015 מאופיין בהמשך יישום תוכנית הארגון מחדש של החברה בהתאם לתוכנית שאושרה בדצמבר 2014 וכוללת: 1. השלמת תהליכי השינוי בקשר למבנה הניהולי של החברה 2. סגירת סניפים מפסידים 3. אפיון ופיתוח אתר סחר אלקטרוני 4. המשך עבודה על יישום השינוי במודל הלוגיסטי של החברה במטרה לבנות מערך מרכזי לתפעול שרשרת האספקה 5. יישום שינוי המודל העסקי לפעילות החברה בחו”ל בתחום מיזוג האוויר 6. המשך ביצוע תוכנית ההתייעלות בקשר למצבת כוח האדם בחברה.
הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון של שנת 2015 עלה לכ-182.4 מיליון שקל (28.5% מההכנסות), עלייה של כ-12.2% בהשוואה לכ-162.5 מיליון שקל (26.7% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2014. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מהשיפור במגזר מוצרי צריכה ובמגזר קמעונאות חשמל. 
הרווח התפעולי של החברה עלה לכ-12.9 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-10.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצויין, כי החברה רשמה גידול ברווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות. 
החברה רשמה רווח לפני פחת והפחתות (EBITDA) של כ-20.1 מיליון שקל, לעומת EBITDA  שלילי של כ-1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו בתקופת הדוח של שנת 2015 לסך 160.5 מיליון ש”ח (25.1% ממחזור המכירות) לעומת 161.7 מיליון ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד (26.6% ממחזור המכירות). עיקר הירידה נובעת מקיטון בהוצאות פעילות המזגנים בחו”ל כפועל יוצא של תוכנית הארגון מחדש  אשר קוזז בעיקר בעלייה בהוצאות פרסום ושכר עבודה בשאר פעילויות החברה כפועל יוצא של גידול במחזור המכירות.
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח לסך 10.1 מיליון ש”ח לעומת סך של 10.3 מיליון  ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד.
הוצאות המימון נטו שנבעו לקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 3.5 מיליון ש”ח, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של 3.04 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות המימון נובע מהפרשי שער כתוצאה מהחלשות בשער השקל ביחס לדולר שהוא מטבע היבוא העיקרי של החברה.
מחזור המכירות בקטגוריית מוצרי חשמל צרכניים הסתכם בתקופת הדוח לסך 261.1 מיליון ש”ח לעומת 289.8 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 9.9%. הקיטון נובע בעיקר מפעילות המזגנים בחו”ל וסחר מותגים בישראל שקיזז את הגידול במחזור המכירות בפעילות המזגנים בישראל. הרווח המגזרי הסתכם בתקופת הדוח בסך 13.8 מיליון ש”ח לעומת 3.5 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח המגזרי נובע בעיקר מפעילות המזגנים בישראל.
מחזור המכירות בתחום רשתות קמעונאות חשמל הסתכם בתקופת הדוח לסך של 290 מיליון ש”ח לעומת 255 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-%13.7. הרווח המגזרי הסתכם בתקופת הדוח בסך 3.7 מיליון ש”ח לעומת הפסד של 4.8 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
מחזור המכירות במגזר “עשה זאת בעצמך”  הסתכם בתקופת הדוח לסך 135.2 מיליון ש”ח לעומת 116.7 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 15.8%. הרווח המגזרי הסתכם בתקופת הדוח בסך 43 מיליון ש”ח לעומת 63 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי ברבעון הראשון הסתכם לסך של 413.7 מיליון ש”ח, לעומת סך של 405 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהון העצמי בתקופת הדוח נובע מרווח נקי בסך של 6.1 מיליון ש”ח , מרווח כולל אחר בסך של 2,2 מיליון ש”ח ותשלום מבוסס מניות בסך של 292 מיליון ש”ח.
בשורה התחתונה סיימה החברה את הרבעון הראשון של השנה ברווח של כ-6.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3.4 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2014. 
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה: “תוצאות הרבעון הראשון משקפות את הניצנים הראשונים של תוכנית ארגון מחדש שיישמנו בחצי שנה האחרונה בחברה, במטרה להתאים את פעילות החברה לשינויים שעברו השווקים בהם היא פועלת, ולייעול התהליכים בראיה כלל ארגונית. ברבעון זה חזרה החברה להציג עלייה בהכנסות ולגידול ברווח התפעולי של כל מגזרי הפעילות של החברה, ואני מקווה ומאמין, כי החיסכון בהוצאות החברה לכל רוחב הארגון, ימשיך לבוא לידי ביטוי חיובי בתוצאות הכספיות גם בעתיד.
ביום 10 במאי 2015, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הקצאה של 122,000 אופציות למנכ”ל החברה, זאב קלימי, הניתנות למימוש למניות החברה אשר תהוונה לאחר הקצאתן כ-0.55% מהונה המניות המונפק והנפרע של החברה.
 


פי.סי.חץ