אושר דירוג Baa1 באופק חיובי לאגח 2 של תדיראן

אושר דירוג Baa1 באופק חיובי לאגח 2 של תדיראן

דירוג החברה ואופק הדירוג החיובי נתמכים בעיקר במעמדה הבכיר בתחום המזגנים בשוק המקומי עם נתח שוק של כ-40%

חברת הדירוג האשראי “מידרוג” אישרה מחדש דירוג Baa1 לאיגרות חוב (סדרה 2) של תדיראן הולדינגס. אופק הדירוג נותר חיובי.
דירוג החברה ואופק הדירוג החיובי נתמכים במעמדה כיבואנית מובילה בענף מכירות מוצרי החשמל בישראל, ובעיקר במעמדה הבכיר בתחום המזגנים בשוק המקומי, המהווה את מגזר פעילותה העיקרי ונשען על מותג חזק בבעלות החברה. החברה מחזיקה כיום נתח שוק כספי של כ-40% בתחום המזגנים. מנגד, הישענות החברה על מכירות ורווחיות ממגזר פעילות עיקרי יחיד, בשוק המאופיין בעונתיות חזקה ובתנודתיות ברמת הביקושים, בין היתר, על רקע שינויים במזג האוויר, מהווה סיכון עסקי משמעותי. החברה פועלת מול ספק מרכזי בתחום המזגנים, תוך שהיא תלויה באיכות הייצור ושרשרת האספקה של יצרן זה ובתנאי הסחר מולו.
החברה מצויה בתהליך יציאה מתחום מוצרי החשמל הלבנים, הכולל פעילות יבוא ושיווק מוצרי חשמל לבנים וכן הפעלת מספר חנויות חשמל, לאחר שרשמה הפסדים מהותיים במגזר זה בשנים האחרונות, בין השאר בשל תנאי תחרות עזה בענף. החברה תמשיך לפעול בתחום המזגנים ותפעל להרחבת פעילותה בתחום ההתייעלות האנרגטית.
כלכלני מידרוג סבורים כי ענף המזגנים בישראל מאופיין ברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של ענף מוצרי החשמל כולו, נוכח חסמי כניסה גבוהים יותר, בשל מורכבות המוצר וערוצי ההפצה הייחודיים לו. הענף מאופיין בתחרות גבוהה בין מספר שחקנים דומיננטיים וחשיבות מותג ואיכות המשפיעים לטובה על גמישות המחיר בעיקר בקטגוריות העיקריות בהן פועלת החברה. 
החברה הציגה תוצאות תפעוליות חלשות מאוד במגזר החשמל בשנת 2014, נמוך מתחזיות מידרוג למגזר זה ובנוסף, החברה רשמה הפרשות גבוהות לחומ”ס במהלך השנתיים האחרונות. להערכת כלכלני מדירוג, מימוש המותגים שבידי החברה וההון החוזר בגין פעילות החשמל יכול להביא להקטנת החוב הפיננסי בסכומים מהותיים, הנאמדים על ידם (תחת תסריט רגישות) בין 50-80 מיליון ש”ח בטווח של שנה עד שנתיים.
ב”מידרוג” מעריכים כי בשנת 2015 החברה צפויה להציג יציבות במגזר המזגנים והמשך הפסד במגזר החשמל, עד למימוש (מרבית או כל) הפעילות בו. בתרחיש הבסיס של מידרוג, החברה תציג בשנת 2015 EBITDA סביב 35 מיליון ש’’ח, המגלם המשך הפסדים במגזר מוצרי החשמל ושחיקה מסוימת ברווחיות של מגזר המזגנים, זאת לעומת כ-46 מיליון ש”ח בשנת 2014 ובשנת 2016 חזרה ל-EBITDA בין 40-50 מיליון ש’’ח וזאת תחת ההנחה שלהם כי החברה תצמצם משמעותית את פעילותה בתחום מוצרי החשמל בטווח הקצר - הבינוני. לאורך זמן רווחיות החברה חשופה במידה מהותית לפיחות בשער החליפין שקל/דולר ויכולתה לפצות על כך תלויה במידה רבה מחד, בתנאי המסחריים מול היצרן ומאידך, בעוצמת התחרות. 
רמת המינוף של החברה הינה גבוהה יחסית ומאופיינת בתנודתיות חזקה במהלך הרבעונים, אך החברה הציגה ירידה ברמת החוב במהלך הרבעון האחרון של 2014, בעיקר עקב הקיטון בפעילות החשמל, תוך ירידה מחוב ל-Cap של כ-71% ליום 31.12.2013 לכ-65% ליום 31.12.2014. להערכת כלכלני מידרוג, מגמה זו צפויה להימשך עם המשך הצמצום בפעילות בתחום החשמל. 
יחסי הכיסוי ההיסטוריים של החברה נעו בטווח רחב כפועל יוצא של רמות המלאי וההפסדים במגזר החשמל. אופק הדירוג החיובי משקף את הערכתם כי החברה תשמור על יחסי כיסוי של חוב ברוטו ל-EBITDA שבין 4.0 עד 5.5 וחוב ברוטו ל-FFO שבין 6.0 עד 8.0. יחס EBIT למימון צפוי לעמוד בין 2.0 ל- 3.0. 
לחברה אסטרטגיית צמיחה בתחומים חדשים. במסגרת זו החברה מבצעת השקעות ריאליות בתחומים סינרגטיים, בהיקפים מהותיים יחסית. במהלך 2014 ביצעה החברה השקעה בחברת עין ורד מערכות והחברה צפויה גם להשקיע סכום מהותי בפעילות של התייעלות אנרגטית בבתי חולים, דרך חברה באחזקה משותפת אשר זכתה במכרז של משרד הבריאות בישראל להתייעלות אנרגטית ב-11 בתי חולים ממשלתיים. התקדמות פרויקט בתי החולים צפויה להגדיל במידה מסוימת את רמת החוב של החברה. 
הגמישות הפיננסית והנזילות של החברה הינן סבירות, לחברה מסגרות אשראי חתומות ובלתי מנוצלות בהיקף מהותי והנזילות השתפרה בעקבות הנפקת סדרת האג”ח החדשה במהלך 2014. 
בעת זו מידרוג משאירים על כנו את אופק הדירוג החיובי, אשר הוצב בחודש דצמבר 2013, וממתינים לבהירות טובה יותר לגבי מהלך מימוש פעילות החשמל במהלך שנת 2015. הערכתם כי החברה צפויה להוסיף ולשמור על מעמדה העסקי החזק בתחום המזגנים ועל רווחיות טובה עודנה עומדת בבסיס הצבת האופק החיובי. 
הדירוג עשוי לעלות ככל שנעריך שהחברה מצמצמת הפסדים בתחום המוצרים הלבנים ומקטינה מינוף תוך כדי היציאה מפעילות זו. יחד עם זאת, כלכלני מידרוג ישקלו לבחון את אופק הדירוג החיובי במידה ובה תבצע החברה השקעות מהותיות שיעריכו כי הן בעלות סיכון גבוה יותר מזה של פעילות הליבה.
 
 
 


פי.סי.חץ