הרווח הרבעוני של תדיראן  גדל בכ-8% ל-3.5 מיליון

הרווח הרבעוני של תדיראן גדל בכ-8% ל-3.5 מיליון

מחזור המכירות גדל בכ-4% ל-130 מיליון שקל, עקב גידול כמותי וכספי בשוק המזגנים

ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות של קבוצת תדיראן הולדינגס לסך של כ- 129.9 מיליון ש”ח, גידול של כ-4.2%, אשר נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים בין התקופות.
הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ- 26.9 מיליון ש”ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2015 עמד על כ-20.7%, לעומת שיעור של כ-21.8%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקר להשפעת הפיחות בשיעור של כ-13% בשער החליפין שקל/דולר בין תקופות ההשוואה, אשר קוזזה חלקית על ידי שיפור בעלויות הרכש וכן במחירי המכירה.
ברבעון הראשון הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ-5.7 מיליון ש”ח, קיטון של כ-10.0%. הקיטון כאמור נבע מגידול של כ-8.0% בהוצאות מכירה ושיווק, בין היתר, כתוצאה מרישום הוצאות בקשר עם תחום התאורה, המשלים את פעילות החברה בתחום ההתייעלות האנרגטית, וכן מגידול בהפרשה לחובות מסופקים ומגידול בהוצאות ההובלה ללקוחות כתוצאה מגידול במחזור המכירות. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2015 עמד על כ-4.4%, בהשוואה לכ-5.1%.  
הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן “EBITDA”) מפעילויות נמשכות של הקבוצה, הסתכם לסך של כ-6.4 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-7.1 מיליון ש”ח, ירידה של כ-9.2%.
ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ-1.4 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-2.8 מיליון ש”ח. עיקר הקיטון בהוצאות המימון כאמור נבע מרישום הכנסות גבוהות יותר מעסקאות גידור מט”ח ברבעון הראשון של שנת 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בתקופה הנתונה הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-4.5 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-3.6 מיליון ש”ח, גידול של כ-25.6%, אשר נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות שתוארו לעיל. 
הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בתקופה הנתונה לסך של כ-3.5 מיליון ש”ח, לעומת רווח של כ-3.2 מיליון ש”ח, גידול של כ-7.9%.
ברבעון הראשון נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-16.4 מיליון ש”ח, לעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-48.2 מיליון ש”ח. עיקר הקיטון בתזרים מפעילות שוטפת נבע מעלייה ביתרת המלאי ברבעון הראשון של שנת 2015 לעומת עלייה מתונה הרבה יותר בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת עקב פערי עיתוי בהצטיידות במזגנים לקראת עונת הקיץ של שנת 2015 לעומת זו של שנת 2014.
ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה (תחום ייבוא ושיווק מוצרי חשמל לבנים) לסך של כ-1.0 מיליון ש”ח, לעומת הפסד של כ-0.4 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות הפעילות המופסקת כוללות הוצאות אשר מיוחסות ישירות לפעילות האמורה (כגון: הוצאות פרסום, הובלה, אחסנה, שכר עובדים, עמלות ועוד), ועם הפסקת הפעילות אלו הוצאות שייחסכו. 
תוצאות הפעילות המופסקת כאמור, אינן כוללות הוצאות אשר אינן מיוחסות ישירות לפעילות אלא מועמסות עליה ונכללו בעבר בתוצאות פעילות זו (כגון: הוצאות שכירות מבנה הנהלה ומטה החברה, שכר הנהלה ואגפים תומכים, הוצאות פיתוח ועוד). ההוצאות האמורות, אשר הועמסו בעבר על הפעילות המופסקת, הועמסו כעת על הפעילויות הנמשכות (כולל בתקופות ההשוואה בשנת 2014). בכוונת החברה לפעול לצמצום הוצאות אלו במקביל לסגירת הפעילות המופסקת.
משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה: “ברבעון הראשון של השנה תדיראן צמחה הן בהכנסות והן ברווח, והצליחה לפצות על השפעת הפיחות בשער החליפין על הרווחיות. החברה מתקדמת ביישום החלטתה לצאת מתחום המוצרים הלבנים, תוך הגברת המיקוד העסקי בתחום הליבה וכן הפניית משאבים לתחום זה ולתחומים משיקים ומשלימים בעלי פוטנציאל צמיחה ורווחיות אטרקטיביים. בתקופה הקרובה נמשיך לפעול למימוש יתרת הנכסים בתחום החשמל, תוך שיפור הגמישות הפיננסית של החברה. כמו כן, במהלך השנה נמשיך להשקיע בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים פורצי דרך ובמנועי צמיחה בעלי סינרגיה לתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה”.
לאחר מועד הדוח הרבעוני דווחה החברה על עסקה למכירת זכויות ההפצה הבלעדיות של המותג “Blomberg” בישראל תמורת סך של 23 מיליון ש”ח. כמו כן, דווחה החברה כי היא מנהלת מגעים למתן זכות שימוש במותגים “Amcor” ו-“Crystal” בתמורה לתמלוגים.
תדיראן הולדינגס בע”מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר בייבוא, ייצור, שיווק והפצת מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, תחת המותגים Tadiran, Amcor, ו-Toshiba; כמו כן לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ ו-‘קטנים’ תחת מותגים בבעלותה, כגון Tadiran, Amcor ו-Crystal, וכן זכויות הפצה של מספר מותגים בינלאומיים מוכרים, כאשר לאחרונה הודיעה החברה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ והיא פועלת ליישום החלטה זו. 


פי.סי.חץ