זינוק של 55% ברווח הנקי של אלקטרה ל-42.2 מיליון שקל

זינוק של 55% ברווח הנקי של אלקטרה ל-42.2 מיליון שקל

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2015 עלו בכ-22% לכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-907.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

קבוצת אלקטרה שבשליטת אלקו ועוסקת בייזום נדל”ן והתקנת מערכות מיזוג אוויר ותשתיות לענף הבנייה, מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2015 עם עלייה בהכנסות וברווחים. הקבוצה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2015 עם זינוק של כ-55% ברווח הנקי לכ-42.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27.2 מיליון שקל. העלייה נובעת בעיקר מגידול במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל וכן מעליה של כ-17.4 מיליון שקל ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2015 עלו בכ- 22% לכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-907.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מכל מגזרי הפעילות של החברה ובעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר. 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2015 גדל בכ-49% לכ-69.8 מיליון שקל, לעומת כ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014.
מבחינת החלוקה למגזרים ברבעון הראשון של שנת 2015, הסתכמו ההכנסות במגזר הפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל לכ-785 מיליון שקל, גידול של כ-30%, לעומת כ-605 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר עלה בכ-38% לכ-30.6 מיליון שקל, לעומת כ-22.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2014. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי במגזר זה נבע מצמיחה במרבית תחומי הפעילות של המגזר ובעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של אלקטרה E&M ואלקטרה בניה.
במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל, בין היתר, את הפעילות בתחום ה-Facility Management, נרשמו ברבעון הראשון של שנת 2015 הכנסות בהיקף של כ- 251 מיליון שקל, גידול של כ-4% לעומת כ-241 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול במרבית הפעילות במגזר. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-25.2 מיליון שקל, לעומת כ-26.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הכנסות מגזר פרוייקטים למבנים ותשתיות בחו”ל ברבעון הראשון של 2015 עלו בכ-7% לכ-59.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-55.6 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2014. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהיקפי פעילות החברה באפריקה בקיזוז קיטון בהיקפי הפעילות באירופה. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-2.6 מיליון שקל, לעומת כ-4.6 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2014. הירידה נובעת כאמור מקיטון בהיקף הפעילות באירופה.
מגזר פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, הניב לחברה ברבעון הראשון של 2015 הכנסות בהיקף של כ-12.6 מיליון שקל, גידול של כ-55% בהשוואה לכ-8.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-2.7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-3.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
ממאזנה של אלקטרה בע”מ עולה, כי החברה נהנית מנזילות גבוהה. נכון ל-31 במרץ 2015, יתרות המזומנים והשקעות, מזומן מוגבל ופיקדון נאמנות הסתכמו לסך של כ-538 מיליון שקל. עוד עולה מהמאזן, כי ההון של החברה, נכון לסוף חודש מרץ 2015, הסתכם בכ-791 מיליון שקל. יצוין, כי החברה הודיעה בחודש מרץ האחרון על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-63.5 מיליון שקל.
בסוף חודש אפריל דיווחה אלקטרה, כי התקיימו התנאים למכירת זכויותיה במגדל אלקטרה תמורת 302.5 מיליון שקל. הרוכשת שילמה לאלקטרה כ-107.5 מיליון שקל ואת יתרת התשלום תשלם עד סוף חודש יולי 2015. 
קבוצת אלקטרה נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, ב-5 מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, ומגזר הזכיינות.


פי.סי.חץ