זינוק של 164% ברווחי תדיראן הולדינגס ברבעון השני

זינוק של 164% ברווחי תדיראן הולדינגס ברבעון השני

מחזור המכירות במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם ב-314.4 מיליון ש"ח ונבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים

 
תדיראן הולדינגס מציגה צמיחה יפה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווח הנקי ובתזרים המזומנים בחציון הראשון וברבעון השני של שנת 2015.
במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות לסך של כ-314.4 מיליון ש”ח, גידול של כ-7.8%, אשר נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים בין התקופות האמורות. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות לסך של כ-184.5 מיליון ש”ח, גידול של כ-10.4%.
הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בחציון הראשון לסך של כ-13.6 מיליון ש”ח, לעומת רווח של כ-7.0 מיליון ש”ח, גידול של כ-92.9%. הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון השני לסך של כ-10.1 מיליון ש”ח לעומת רווח של כ-3.8 מיליון ש”ח, גידול של כ-164.0%. בחציון הראשון הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ-65.7 מיליון ש”ח, קיטון של כ-2.2%. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-20.9%, לעומת כ-23.0%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקר להשפעת הפיחות בשיעור של כ-12.3% בשער החליפין שקל/דולר הממוצע בין תקופות ההשוואה, אשר קוזזה חלקית על ידי שיפור בעלויות הרכש וכן במחירי המכירה.
ברבעון השני הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ-38.8 מיליון ש”ח, קיטון של כ-3.2%. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-21.0%, לעומת כ-24.0%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס אף הוא בעיקר להשפעת הפיחות בשער החליפין.
הרווח התפעולי של הקבוצה בחציון הראשון הסתכם לסך של כ-20.7 מיליון ש”ח, קיטון של כ-6.9%, אשר נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות התפעוליות שתוארו לעיל. שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-6.6%, בהשוואה לכ-7.6%. הרווח התפעולי של תדיראן הולדינגס הסתכם ברבעון השני לסך של כ-15.0 מיליון ש”ח, קיטון של כ-5.6%. שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-8.1%, בהשוואה לכ-9.5%.
בחציון הראשון הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (“EBITDA”) מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-22.4 מיליון ש”ח, קיטון של כ-5.7%. שיעור ה-EBITDA עמד על כ-7.1%, בהשוואה לכ-8.1% בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני הסתכם ה-EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-15.9 מיליון ש”ח, קיטון של כ-4.1%. שיעור ה-EBITDA עמד על כ-8.6%, בהשוואה לכ-9.9% בעת המקבילה אשתקד.
הוצאות המימון, נטו הסתכמו במחצית הראשונה בסך של כ-1.8 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-5.0 מיליון ש”ח. עיקר הקיטון בהוצאות המימון כאמור נבע מרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בהיקף גבוה יותר בתקופה הנוכחית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; מנגד, נרשמו הוצאות גבוהות יותר בגין גידור מט”ח בתקופה הנוכחית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ-0.4 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-2.1 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד מחמת אותם גורמים. 
בחציון הראשון של השנה הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-19.1 מיליון ש”ח, קיטון של כ-2.6%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על כ-6.1%, בהשוואה לכ-6.7% בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-14.7 מיליון ש”ח, קיטון של כ-8.4%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על כ-8.0%, בהשוואה לכ-9.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
תוצאות הפעילות המופסקת כוללות הוצאות אשר מיוחסות ישירות לפעילות האמורה (כגון: הוצאות פרסום, הובלה, אחסנה, שכר עובדים, עמלות ועוד), ועם הפסקת הפעילות אלו הוצאות שייחסכו. תוצאות הפעילות המופסקת כאמור, אינן כוללות הוצאות אשר אינן מיוחסות ישירות לפעילות אלא מועמסות עליה ונכללו בעבר בתוצאות פעילות זו (כגון: הוצאות שכירות מבנה הנהלה ומטה החברה, שכר הנהלה ואגפים תומכים, הוצאות פיתוח ועוד). ההוצאות האמורות, אשר הועמסו בעבר על הפעילות המופסקת, הועמסו כעת על הפעילות הנמשכת (כולל בתקופות ההשוואה בשנת 2014). החברה פועלת לצמצום הוצאות אלו במקביל לסגירת הפעילות המופסקת.
בחציון הראשון הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה לסך של כ-5.5 מיליון ש”ח, לעומת הפסד של כ-12.6 מיליון ש”ח, אשר חלקו הארי נבע מרישום הפרשה לירידת ערך בגובה העלות המופחתת של הנכס הבלתי מוחשי בגין זכויות ההפצה של המותג “AEG”.
ברבעון השני הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה לסך של כ-4.5 מיליון ש”ח, לעומת הפסד של כ-12.2 מיליון ש”ח. השינוי כאמור נבע בעיקר מהפחתת זכויות ההפצה של המותג “AEG” בתקופה המקבילה אשתקד.
בחציון הראשון של שנת 2015 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-26.1 מיליון ש”ח, לעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-22.3 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2015, המאופיין בדרך כלל בתזרים שוטף שלילי עקב העונתיות המשפיעה על פעילות החברה, נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-9.7 מיליון ש”ח, בהשוואה לתזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-25.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בחודש יוני 2015 אשררה מידרוג את דירוג Baa1 לאג”ח (סדרה 2) שהנפיקה החברה, עם אופק דירוג ‘חיובי’.
משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה: “הרבעון השני של 2015, בו הואץ קצב צמיחת פעילות הליבה של הקבוצה, עמד בסימן יישום ההחלטה לצאת מתחום המוצרים "הלבנים", תוך מכירה מוצלחת של זכויות ההפצה של המותג “Blomberg”, והתקדמות במימוש המלאי וגביית חוב הלקוחות בתחום זה. אלו כבר באים לידי ביטוי בתזרים המזומנים ובשיפור האיתנות הפיננסית של הקבוצה. 
“בתחום המזגנים, לא רק צמחנו בקצב דו-ספרתי אלא שוב הצלחנו לפצות באופן לא מבוטל על השפעת הפיחות בשער החליפין שקל/דולר על שיעורי הרווחיות. ההתקדמות ביישום ההחלטה על יציאה מתחום המוצרים ‘הלבנים’ מאפשרת לנו להפנות, בהדרגה, את עיקר המשאבים של הקבוצה לתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה ורווחיות אטרקטיביים. נמשיך להשקיע בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים פורצי דרך ובמנועי צמיחה בעלי סינרגיה לתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה”, סיכם ממרוד.
תדיראן הולדינגס, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר בייבוא, ייצור, שיווק והפצת מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, תחת המותגים Tadiran ,Amcor, ו-Toshiba; כמו כן לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ ו-‘קטנים’ תחת מותגים בבעלותה, כגון Tadiran ,Amcor ו-Crystal, וכן זכויות הפצה של מספר מותגים בינלאומיים מוכרים, כאשר לאחרונה הודיעה החברה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ והיא פועלת ליישום החלטה זו.
 


פי.סי.חץ