אמ”צ עברה לרווח של 18.4 מיליון ש”ח ברבעון השני

אמ”צ עברה לרווח של 18.4 מיליון ש”ח ברבעון השני

הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה זינק לכ-24.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-5.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה (אמ”צ) מסכמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2015 עם שיפור  בכל סעיפי הרווח. הרווח הנקי של החברה טיפס ברבעון השני לכ-18.4 מיליון שקל, שיפור ניכר בהשוואה להפסד של כ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציגה רווחיות בשני הרבעונים הראשונים של 2015, וזאת לאחר רצף של רבעונים במהלכם רשמה הפסד בשורה התחתונה.
במהלך הרבעון השני האיצה החברה את תוכנית הארגון מחדש, עליה הכריזה בסוף שנת 2014, ובמסגרתה צמצמה את העלויות בפעילויות העסקיות שאינן רווחיות בארץ ובחו”ל. צעדים אלה, שכללו גם סגירת סניפים מפסידים של פעילות הקמעונאות המרוכזת תחת המותגים “שקם אלקטריק” ו”מחסני חשמל”, יחד עם עיתוי חג הפסח השנה בהשוואה לאשתקד, הביאו לירידה בשיעור של כ-10% בהכנסות החברה לכ-667.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-742.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014. על אף ירידה זו בהכנסות, רשמה כאמור החברה עלייה חדה ברווח התפעולי וברווח הנקי, שכולה מיוחסת לשיפור בביצועיה התפעוליים כתוצאה מיישום התכנית האמורה.
הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה זינק ברבעון השני לכ-24.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 5.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצויין, כי החברה רשמה עלייה ברווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות.
בהמשך לאמור, רשמה החברה גם עלייה ניכרת ב-EBITDA של הרבעון השני לכ-34.6 מיליון שקל, לעומת כ-14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 טיפס לכ-24.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-5.2 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. 
הרווח הגולמי ברבעון השני השנה עמד על 29.3% ממחזור המכירות, לעומת 26.5% בתקופה המקבילה אשתקד - שיפור של 2.8%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב-25 מיליון שקל, לעומת 5.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בחציון הראשון רשמה אלקטרה מוצרי צריכה הכנסות  בסך של כ-1.31  מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-1.35 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
יצויין, כי הירידה בהכנסות הושפעה מקיטון בהכנסות של פעילות החברה בחו”ל, שנבעה משינוי במודל העסקי, וכאמור בשל סגירת סניפים לא רווחיים, בהתאם לתוכנית הארגון מחדש שמיישמת החברה.
הודות למהלך ההתייעלות הרווח התפעולי של החברה עלה לכ-37.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-4.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. יצויין, כי החברה רשמה גידול ברווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות.
ה-EBITDA של אמ”צ במחצית הראשונה של השנה עלתה בשיעור חד לכ-54.7 מיליון שקל, לעומת כ-13.6 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.
בשורה התחתונה רשמה אמ”צ רווח נקי של 24.6 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2015, לעומת הפסד של 5.2 מיליון שקל.
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה: “תוצאות הרבעון השני מחזקות את ביטחוננו ביעילותה של תוכנית הארגון מחדש שיישמנו בחברה בחודשים האחרונים. אנו שמחים להציג שיפור ברווחיות בכל מגזרי הפעילות וזאת למרות עיתוי חג הפסח ועל אף הקטנת מצבת הסניפים הפעילים של החברה. בימים אלו אנו בוחנים צעדים נוספים, העשויים לתרום לשיפור הביצועים העסקיים ולהעצמת המהלך של הגדלת רווחי החברה במהלך הרבעונים הבאים”.
בחלוקה למגזרי פעילות, רשמה אמ”צ ברבעון השני השנה הכנסות בהיקף של כ- 316.6 מיליון שקל במגזר מוצרי הצריכה, לעומת הכנסות של כ-350.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה האמורה הסתכם בכ-25.4 מיליון שקל, עלייה חדה לעומת רווח של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה הושפעה משיפור הרווחיות הגולמית כתוצאה משיפור בתנאים המסחריים והפחתה של ההוצאות בעקבות יישום תוכנית ההתייעלות. 
במגזר קמעונאות חשמל, בו פועלת אלקטרה באמצעות הרשתות ‘מחסני חשמל’ ו’שקם אלקטריק’  - רשמה החברה ברבעון השני של שנת 2015 הכנסות בסך של כ-263.9 מיליון שקל, לעומת כ-296.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר עלה לכ-4.9 מיליון שקל, לעומת כ-2.9 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2015. 
מגזר “עשה זאת בעצמך”, הניב ברבעון השני של 2015 הכנסות בהיקף של כ-130 מיליון שקל, לעומת כ-150 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ורווח תפעולי של כ-4.3 מיליון שקל, לעומת כ-3.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ-422.8 מיליון שקל ומהווה כ-28.4% מסך המאזן.
דורון סלע, המשנה למנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה, ציין: “השינוי במודל העסקי של החברה בחו”ל, יחד עם סגירת כ-20 סניפים לא רווחיים, גרמו לקיטון מחושב בשורת ההכנסות של החברה, ולהשפעה חיובית על התוצאות העיסקיות”.
בחודש דצמבר הכריזה כאמור אמ”צ על תוכנית ארגון מחדש, שכללה שורה של צעדים, לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. במסגרת התוכנית העריכה החברה, כי יישום התוכנית צפוי לצמצם את רמת ההוצאות על בסיס שנתי בכ-50 מיליון שקל לפני מס. 
דירקטריון החברה אישר בראשית ספטמבר הרחבה של התוכנית במסגרתה יבוצעו הליכי התייעלות נוספים, כולל צמצום נוסף של סניפים של החברה ו/או הסבה של סניפים בין הרשתות הקמעונאיות אותן מפעילה החברה בעקבות הבחינה המחודשת של הסכמי השכירות של סניפי החברה במגזר הקמעונאות ומגזר עשה “זאת בעצמך”. 
על פי הערכות אלקטרה מוצרי צריכה, הרחבת התוכנית תהיה כרוכה ברישום הוצאות התייעלות נוספות בהיקף של כ-10 מיליון ש”ח לפני מס, אשר תזקפנה בסעיף נפרד כהוצאות התייעלות בדוחות הכספיים של החברה לרבעונים הבאים של שנת 2015. מאידך גיסא, להערכת החברה הרחבת התוכנית כאמור, אשר יישומה יימשך גם בשנת 2016, צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות של החברה לפני מס, בכ-14 מיליון ש’’ח.
אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו בע”מ  פועלת בשלושה תחומים: 
תחום ראשון - ייצור, יבוא,י צוא, שיווק, מכירה והפצה בישראל של מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים (בארץ ובחו”ל), מוצרים “לבנים”, מוצרי אלקטרוניקה, ברי מים  ועוד. בין המותגים שהחברה משווקת: “אירוול” “אלקטרה”, “אלקו” ,”אלקטרה בר”, “פיליפס”, “מילה”, “ווירלפול” “סאוטר” “ליבהר” “ביסל”  ו”דייקין”.
תחום שני - רשתות שיווק למוצרי חשמל, באמצעות הפעלת הרשתות “מחסני חשמל”, ”שקם אלקטריק” ו”סנסור”.
תחום שלישי - “עשה זאת בעצמך”, באמצעות הפעילות של רשת “אייס אוטו דיפו”.


פי.סי.חץ