עלייה של כ-25% בהכנסות אלקטרה ברבעון השני

עלייה של כ-25% בהכנסות אלקטרה ברבעון השני

במחצית הראשונה רשמה הקבוצה עלייה של כ-26% ברווח לרמה של כ-75 מיליון שקל, בהשוואה לכ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

 
 
הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון השני של שנת 2015 צמחו בכ-25.5% לכ-1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-900 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר.
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2015 גדל בכ-3.2% לכ-54.3 מיליון שקל, לעומת כ-52.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו ב-4.7 מיליון שקל, לעומת 6 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של שנת 2015 עלה בכ-2.4% לכ-33.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-32.4 מיליון שקל.
בסיכום ששת החודשים הראשונים של שנת 2015, הסתכם סך ההכנסות של החברה בכ-2.3 מיליארד שקל, גידול של כ-24% בהשוואה לכ-1.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון צמח הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה לכ-73.5 מיליון שקל, לעומת כ-58.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2014.
החברה רשמה במחצית הראשונה של השנה עלייה של כ-24.6% ברווח התפעולי לכ-124.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-99.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במחצית הראשונה הציגה אלקטרה עלייה של כ-26% ברווח לרמה של כ-75 מיליון שקל, בהשוואה לכ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
צבר העבודות של אלקטרה נכון ל- 30 ביוני 2015 הסתכם בכ-9.6 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-8.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2014. 
מבחינת החלוקה למגזרים בששת החודשים הראשונים של 2015, צמחו הכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל בכ-28% לכ-1.6 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2015 גדל בכ-8% והסתכם בכ-61.8 מיליון שקל בהשוואה לכ-57.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי במגזר זה נבע בעיקר מגידול בפעילות חברת אלקטרה בניה ופעילות אלקטרה M&E.
במגזר השירות, האחזקה והסחר, נרשמה בששת החודשים הראשונים של 2015 עליה של כ-17% בהכנסות לכ-565 מיליון שקל בהשוואה לכ-483 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2015 גדל בכ-7% והסתכם בכ-52.3 מיליון שקל בהשוואה לכ-48.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל הסתכמו סך ההכנסות בששת החודשים הראשונים של 2015 בכ-106 מיליון שקל, ירידה של כ-4%, בהשוואה לכ-111 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2015 ירד בהתאם בכ-4% והסתכם בכ-8.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-8.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר פיתוח והקמה של נדל”ן יזום, נרשמה בששת החודשים הראשונים של 2015 עליה של כ-62.4% בהכנסות שהסתכמו בכ-29.8 מיליון שקל בהשוואה לכ-18.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע ממכירת ומסירת הזכות בשלוש דירות במגדל הגימנסיה ויחידה אחת בפרויקט WP. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2015 הסתכם בכ-3.2 מיליון שקל בהשוואה לכ-7.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות שכירות כתוצאה ממכירת נדל”ן מניב (מגדל אלקטרה).
הקבוצה ממשיכה להציג נזילות גבוהה. סך יתרות המזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים, העולים מתוך מאזנה של החברה נכון ליום 30 ביוני 2015, הסתכמו בכ-488 מיליון שקל. ההון של החברה, נכון ל-30 ביוני 2015, הסתכם בכ-816 מיליון שקל. ההון המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-783 מיליון שקל.
קבוצת אלקטרה בע”מ נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, ומגזר הזכיינות.
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה בע”מ: “אלקטרה בע”מ מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2015 עם צמיחה בפעילותה וברווחיה, כמו גם עלייה בצבר העבודות של החברה, המתקרב לכ-10 מיליארד שקל, ומבטיח המשך צמיחה גם בשנים הבאות. בהקשר זה, יש לציין כי החברה מקדמת ומבצעת מספר פרויקטים משמעותיים שאין עדיין הכרה חשבונאית של הרווחים בגינם. כמו-כן, אלקטרה FM הרחיבה במהלך 2015 את פעילותה באמצעות רכישה של החברות אלקטרה דנקו וטווס המהוות השלמה סינרגטית לפעילותה. אנו נמשיך לדבוק באסטרטגיית מעגל החיים, ונרחיב את פעילות הקבוצה לתחומים נוספים התואמים לה, ובין היתר פועלים להעמקת פעילותנו גם בתחום הייזום למגורים”.


פי.סי.חץ