הרווח הנקי של תדיראן הולדינגס ברבעון זינק ב-91%

הרווח הנקי של תדיראן הולדינגס ברבעון זינק ב-91%

פעילות המזגנים היתה האחראית העיקרית לגידול של כ-24% במכירות החברה ברבעון השלישי שהסתכמו בכ-242 מיליון שקל

מזג האוויר השרבי ששרר בחודשים אוגוסט וספטמבר לצד ההחלטה להתמקד בתחומי הליבה, סייעו לתדיראן הולדינגס להציג את אחד הרבעונים הטובים ביותר בתולדותיה. החברה נהנתה ברבעון השלישי של 2015 מזינוק של 91% ברווח הנקי שהצטבר לכ-25 מיליון שקל לעומת רווח של כ-13 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי עמד על כ-10.4%, לעומת כ-6.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
רווחי החברה שבשליטתו של משה ממרוד (79%), עלו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור דומה והסתכמו בכ-39 מיליון ש”ח, לעומת רווח של כ-20 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ-6.9%, לעומת כ-4.1% בתקופה המקבילה ב-2014.
בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות לסך של כ-45 מיליון ש”ח, גידול של כ-32%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עמד על כ-8.2%, לעומת כ-7.1% בתקופה המקבילה אשתקד.
ברביע השלישי הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות לסך של כ-26 מיליון ש”ח, גידול של כ-78%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ-10.9%, לעומת כ-7.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מחזור המכירות לכ-557 מיליון ש”ח, גידול של כ-14%. גידול זה נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים, בין היתר כתוצאה ממזג האוויר ששרר בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2015. ברבעון השלישי הסתכם מחזור המכירות לסך של כ-242 מיליון ש”ח, גידול של כ-24%, אשר נבע בעיקר מגידול בשוק המזגנים.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי זינק בכ-57% לסך של כ-30 מיליון ש’’ח. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-12.4%, לעומת כ-9.8% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-51 מיליון ש”ח, גידול של כ-23%. שיעור הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ-9.1%, לעומת כ-8.5% בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של 2015 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ-59 מיליון ש”ח, גידול של כ-32%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-24.4%, לעומת כ-22.9% בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ-125 מיליון ש”ח, גידול של כ-11%. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ-22%, לעומת כ-23% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס להשפעת הפיחות בשיעור של כ-11.3% בשער החליפין שקל/דולר הממוצע בין תקופות ההשוואה, אשר קוזזה חלקית על ידי שיפור בעלויות הרכש וכן במחירי המכירה.
בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-54 מיליון ש”ח, גידול של כ-23%. שיעור ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ-9.6%, לעומת כ-9.0% בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ה-EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-31 מיליון ש”ח, גידול של כ-56%. שיעור ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ-12.9%, לעומת כ-10.2% בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA מפעילויות נמשכות ב-12 החודשים האחרונים עומדת על כ-59 מיליון ש”ח, המהווה שיעור EBITDA של כ-8.6%.
בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו הוצאות המימון נטו לסך של כ-6 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ-4 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-4.4 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-87 מיליון ש”ח, לעומת כ-44 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-95%. ברבעון השלישי נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-62 מיליון ש”ח, לעומת כ-22 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-184%.
ההפסד מפעילות מופסקת (פרסום, הובלה, אחסנה, שכר עובדים, עמלות ועוד), בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם בכ-7 מיליון ש”ח, לעומת הפסד של כ-14 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר חלקו הארי נבע מרישום הפרשה לירידת ערך בגובה העלות המופחתת של הנכס הבלתי מוחשי בגין זכויות ההפצה של המותג “AEG”.
ברבעון השלישי הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה לסך של כ-1.2 מיליון ש”ח, לעומת הפסד של כ-1.6 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
“ההחלטה האסטרטגית לצאת מתחום המוצרים הלבנים ולהתמקד בתחומי הליבה תוך התרחבות לתחומים משיקים ומשלימים ממשיכה לשאת פרי בדמות צמיחה במכירות, שיפור ניכר ברווחיות ותזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת”, אמר משה ממרוד, מנכ”ל תדיראן הולדינגס ובעל השליטה. “כל אלה הופכים את הקבוצה לחזקה, איתנה וגמישה יותר – ואת עובדיה ומנהליה לממוקדים יותר. כך, בכוונתנו להמשיך ולהפנות משאבים לתחומי הליבה ולהשקיע בפיתוח מנועי צמיחה, תוך ניצול הידע, הניסיון והתשתיות של הקבוצה, בדגש על טכנולוגיות ומוצרים חדשניים”.
תזרים המזומנים של תדיראן, שהאריכה השנה את ההסכם אסטרטגי עם GREE, ספק המזגנים המוביל בעולם ומתקדמת בהצלחה ביישום החלטתה לצאת מתחום המוצרים הלבנים, עמד על 63 מיליון שקל ברבעון השלישי - לעומת 22 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה. סך ההתחייבויות של החברה עמדו על 183 מיליון שקל נכון לסוף ספטמבר - כאשר האשראי מהבנקים כמעט והתאפס. זאת, לעומת התחייבויות של 279 מיליון שקל נכון לסוף דצמבר.
ההון העצמי של החברה גדל לכ-165 מיליון ש’’ח ומהווה כ-36.4% מהמאזן. בנוסף, תדיראן הולדינגס רשמה שיפור ניכר ביחסים הפיננסיים העיקריים בעקבות קיטון בחוב הפיננסי, נטו לכ-101.3 מיליון שקל.
תדיראן הולדינגס הכריזה על דיבידנד בסך 15 מיליון ש”ח, או 1.89 ש”ח למניה, המהווה כ-39% מהרווח הנקי בינואר-ספטמבר 2015, ומשקף, יחד עם דיבידנד בסך 2.3 מיליון ש”ח שחולק במהלך השנה, תשואת דיבידנד של כ-10.3% (ביחס לשווי החברה בתום שנת 2014).


פי.סי.חץ