אלקטרה צריכה תמכור את פעילות ברי המים למי עדן

אלקטרה צריכה תמכור את פעילות ברי המים למי עדן

העסקה שמסתכמת בכ- 21.3 מיליון ש’’ח, הינה צעד נוסף ביישום התוכנית האסטרטגית להתמקדות בעסקי הליבה של אלקטרה - מיזוג אוויר וקמעונאות חשמל

 
אלקטרה מוצרי צריכה מודיעה כי חברת בת בבעלותה ובשליטתה המלאה התקשרה עם מי עדן בר, צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה, בהסכם למכירת פעילותה בתחום ברי המים.
החברה הבת תמכור ותעביר לקונה את הממכר כהגדרתו בהסכם אשר כולל בין היתר את מלאי ברי המים, בסוגים שנקבעו בהסכם ההתקשרות, מלאי חלקי החילוף, זכויות וחובות על-פי הסכמי הלקוחות, זכויות הקניין הרוחני הקיימות, זכויות הקניין הרוחני בפטנטים ובמדגמים, הסכמי היצרנים והרישיונות; והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.
השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים שנקבעו בהסכם ההתקשרות ובהם אישור הממונה על ההגבלים העסקים, הסכמות יצרנים להסבת הסכמיהם עם החברה הבת לקונה, והיעדרו של ממצא קריטי כהגדרתו בהסכם ההתקשרות בבדיקת הנאותות של הקונה ביחס לפעילות הממכר, והכל עד ליום 28 בפברואר 2016, או מועד אחר עליו יוסכם בכתב בין הצדדים, אם יוסכם.
בתמורה לפריטי הממכר, מלבד המלאי, תשלם מי עדן לחברה הבת סכום כולל של 21.3 מיליון ש”ח בתוספת מע”מ כדין, בכפוף למנגנון התאמת תמורה שנקבע בהסכם ביחס לממצאי בדיקת הנאותות. מחצית מן התמורה תשולם במועד השלמת העסקה ואילו יתרת התמורה האמורה תשולם ללא ריבית או הצמדה. בנוסף, בתמורה למלאי הנרכש, ישלם הקונה לחברה הבת את עלות המלאי הנרכש בניכוי הפחתות כפי שנקבעו בהסכם.
החברה הבת תספק לקונה לתקופה של עד שנה ממועד השלמת העסקה, שירותי תמיכה ותחזוקה בגין כל הלקוחות הפעילים כפי שיהיו בתקופת השירותים, הכוללים את כל המחויבויות של הקונה למתן שירות ואחריות כמפורט בהסכם השירותים, בתמורה הנקובה בהסכם.
החל ממועד השלמת העסקה מתחייבים החברה, החברה הבת וכל תאגיד המצוי בשליטת החברה, להימנע מלעסוק בתחום של יבוא, יצור, שיווק, מכירה והפצה בישראל של מתקני סינון מים למשך תקופה של ארבע שנים, למעט בין היתר מכירה ושיווק של ברי מים שאינם ממותגים כ”אלקטרה בר” הנרכשים מצדדים שלישיים, בערוצי השיווק השונים אותם מפעילה החברה. בנוסף כולל ההסכם מצגים והצהרות כמקובל, סעיפי פיצוי ושיפוי, ומגבלות על החברה הבת בתקופת הביניים שבין חתימת ההסכם לבין השלמתו או סיומו.
כתוצאה ממכירת הפעילות ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים חלק מתוצאות העסקה יידחה ויוכר בדוחות הכספיים על פני תקופת מילוי כל מחויבויות החברה על פי ההסכם ויכללו בתוצאות הפעילות של אלקטרה צריכה עד וכולל שנת 2018. ההשפעה על הרווח הנקי אינה צפויה להיות מהותית לתוצאות החברה.
אלקטרה נכנסה לתחום ברי המים בשנת 2011. מנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה, זאב קלימי, מסר שמכירת ברי המים הינו צעד נוסף ביישום התוכנית האסטרטגית והארגון מחדש שמבצעת החברה מאז כניסתו לתפקיד, לשם התמקדות בעסקי הליבה של אלקטרה - מיזוג אוויר וקמעונאות חשמל.


פי.סי.חץ