עלייה של כ-17% בהכנסות אלקטרה ברבעון השלישי

עלייה של כ-17% בהכנסות אלקטרה ברבעון השלישי

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2015, הסתכם סך ההכנסות של הקבוצה בכ-3.5 מיליארד שקל, גידול של כ-21%

הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון השלישי של 2015 צמחו בכ-17.3% לכ-1.16 מיליארד שקל, לעומת כ-990.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר.    
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-46.3 מיליון שקל, לעומת כ-53.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ-34.1 מיליון שקל (מתוכם כ-33.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-35.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
בסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2015, הסתכם סך ההכנסות של החברה בכ-3.5 מיליארד שקל, גידול של כ-21% בהשוואה לכ-2.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלייה של כ-11.4% ברווח התפעולי לכ-170.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-153.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי שרשמה החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלה בכ-14% והסתכם בכ-109 מיליון שקל (מתוכם כ-107.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-96 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
צבר העבודות של אלקטרה נכון ל- 30 בספטמבר 2015 הסתכם בכ-9.5 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-8.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2014. 
מבחינת החלוקה למגזרים בתשעת החודשים הראשונים של 2015, צמחו הכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל בכ-23% לכ-2.4 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתקופה גדל בכ-4.2% והסתכם בכ-87.0 מיליון שקל בהשוואה לכ-83.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בפעילות מגזר זה נבע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של אלקטרה M&E, אלקטרה תשתיות חופרי השרון ואלקטרה בנייה.
במגזר השירות, האחזקה והסחר, נרשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עליה של כ-23.4% בהכנסות לכ-912.2 מיליון שקל בהשוואה לכ-739.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתקופה גדל בכ-10.3% והסתכם בכ-81.8 מיליון שקל בהשוואה לכ-74.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בין השאר הגידול בפעילות המגזר נבע מהכללת דוחות חברות דנקו וטווס וכן מגידול במרבית הפעילויות של החברה במגזר זה.
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל הסתכמו סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 בכ-153.3 מיליון שקל, ירידה של כ-11.3%, בהשוואה לכ-172.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת, הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-11.8% והסתכם בכ-16.8 מיליון שקל בהשוואה לכ-15.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר פיתוח והקמה של נדל”ן יזום, נרשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עליה של כ-75.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-47.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-27.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע מהכרה בהכנסה ממכירת מגרש בשוהם ומסירת הזכות בשלוש דירות במגדל הגימנסיה, לצד הכרה נוספת בהכנסות דמי ניהול בגין פרויקט WP. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-2.0 מיליון שקל בהשוואה לכ-10.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות שכירות כתוצאה ממכירת נדל”ן מניב (מגדל אלקטרה).
סך יתרות המזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים, העולים מתוך מאזנה של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2015, הסתכמו בכ-373 מיליון שקל.
ההון של החברה, נכון ל- 30 בספטמבר 2015, הסתכם בכ-845 מיליון שקל, (כ-812 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה: “אלקטרה בע”מ מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2015 עם צמיחה בפעילותה וברווחיה, כמו גם עלייה בצבר העבודות של החברה, המתקרב לכ-10 מיליארד שקל, ומבטיח המשך צמיחה גם בשנים הבאות. בהקשר זה, יש לציין כי החברה מקדמת ומבצעת מספר פרויקטים משמעותיים, שההכרה החשבונאית בגינם תשתקף בתוצאות של השנים הבאות. אנו נמשיך לדבוק באסטרטגיית מעגל החיים, ונרחיב את פעילות הקבוצה לתחומים נוספים התואמים לה, ובין היתר פועלים להעמקת פעילותנו גם בתחום הייזום למגורים”.
קבוצת אלקטרה נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, ומגזר הזכיינות. 
 


פי.סי.חץ