עלייה של כ-30% ברווח הנקי של קבוצת אפקון

עלייה של כ-30% ברווח הנקי של קבוצת אפקון

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 גדלו ההכנסות בכ-11.6% והסתכמו בכ-964.9 מיליון ש”ח

קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2015 בו נרשמו הכנסות בסך של כ-347.7 מיליון ש”ח, עלייה של כ-14.5% בהכנסות לעומת כ-303.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נבע מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 גדלו ההכנסות בכ-11.6% והסתכמו בכ-964.9 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-864.2 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-17.5 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-17.3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-42.9 מיליון ש”ח, גידול של כ-30.2% לעומת כ-33 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח התפעולי הסתכם בכ-21.9 מיליון ש”ח לעומת כ-21.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עלה הרווח התפעולי לכ-62.5 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-50.4 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-24.1%.
גידול של כ-2.2% נרשם ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם בכ-23.6 מיליון ש”ח לעומת כ-23.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח הרווח התפעולי מגזרי בכ-24.5% לכ-65 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-52.2 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה לכ-71.3 מיליון ש”ח בשנת 2014 כולה.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ-1.9% לכ-151.9 מיליון ש”ח .
צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-1.16 מיליארד ש”ח לעומת צבר הזמנות של כ-1.24 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2014. 
תזרים המזומנים ששימש מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי בכ-21.1 מיליון ש”ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך של כ-7.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד וזאת בשל היעדר ימי עבודה בגין חגי ישראל.
ההון העצמי ליום 30.9.15 הסתכם לכ-313.1 מיליון ש”ח ומהווה כ-30% מהמאזן לעומת כ-284.3 מיליון ש”ח ליום 31.12.14 המהווה כ-29% מהמאזן. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מרווח כולל בתקופה בסך של כ-40.8 מיליון ש”ח בנטרול דיבידנד שהוכרז בסך של 12 מיליון ש”ח. 
ברבעון השלישי נחתם הסכם למכירת חלק מהאחזקה בחברת הבת תיבא לקרן טנא; אפקון צפויה לרשום ברבעון הרביעי רווח הון לפני מס של כ-31 מיליון ש’’ח. העסקה למכירת  האחזקה בתיבא תניב לאפקון תזרים מזומנים, נטו של כ-24.5 מיליון ש”ח.
ישראל רייף, יו”ר הדירקטוריון: “אפקון מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם המשך מגמת הגידול בהכנסות המסתכמות בכ-965 מיליון ש”ח וברווח תפעולי המסתכם לכ-62.5 מיליון ש”ח. הקמת חוות הרוח בסירין וגלבוע מתקדמת כמתוכנן, טורבינות הרוח נקלטו והנפתן צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של השנה. ברבעון השלישי הושלמה העסקה למכירת חלק מהאחזקה בחברת תיבא, חברת פתרונות חניה מובילה וצומחת בארה”ב, שבגינה יזקף רווח הון לפני מס של כ-31 מיליון ש”ח ברבעון הבא”. 
ג’רי שנירר, מנכ”ל אפקון החזקות: “אפקון מציגה תוצאות שיא בהשוואה לתקופות מקבילות בשנים קודמות. צבר ההזמנות נותר חזק. אפקון, באמצעות תדיראן שרותי תקשורת, מספקת לשוק המקומי מגוון מוצרים ושירותים מתקדמים וחדשים בעלי ערך לארגונים וחברות ובכלל זה נציגות Diebold ו-Interactive Intelligence עבור רשת ATM ו-Contact Center, בהתאמה. אפקון ממשיכה לפעול במרץ לשיפור מעמדה התחרותי תוך אספקת פתרונות מלאים ללקוחותיה ותמשיך להשיא ערך לבעלי המניות. המיקוד העסקי ביחידות השונות, יחד עם הגידול בהכנסות ימשיכו להניב פירות גם ברבעונים הבאים.”
אפקון החזקות בע”מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה (“הקבוצה” או “אפקון”), פעילה בתחומי פרויקטי תשתית עתירי מערכות (חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש, קירור עמוק וקירור תעשייתי, ייצור לוחות חשמל ועוד), מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת. אפקון מבצעת פרויקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שרותים ויכולות, מתוך חבילת השרותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה.
 


פי.סי.חץ