תדיראן הולדינגס גייסה 27.5 מיליון ש”ח בהנפקת מניות רדומות

תדיראן הולדינגס גייסה 27.5 מיליון ש”ח בהנפקת מניות רדומות

מידרוג העלתה את הדירוג של תדיראן מ-Baa1 באופק חיובי ל-A3 באופק יציב הודות לשיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים של החברה

תדיראן הולדינגס מדווחת על השלמה מוצלחת של הנפקת המניות הרדומות שברשות החברה לציבור המשקיעים.
על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 539,305 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בדרך של הצעה אחידה ב- 539,305 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה שלא יפחת מ- 49.66 ש”ח ליחידה (כל יחידה כללה מניה אחת).
במכרז התקבלו בסך הכל 484 הזמנות לרכישת 860,497 יחידות, בהיקף כספי של כ- 45.6 מיליון שקל - כ-70% מעל סכום הגיוס המתוכנן על פי המחיר המינימאלי. המחיר ליחידה כפי שנקבע במכרז הינו 51.06 ש”ח, הגבוה ממחיר המינימום (שיעור הקצאה של כ-12.8% למזמינים במחיר שנקבע במכרז).
סך הכל תנפיק החברה לפי תוצאות המכרז 539,305 מניות רגילות. סך כל התמורה (ברוטו) שתקבל החברה בגין ההנפקה הינה כ-27.5 מיליון ש”ח.
“השלמתה המוצלחת של ההנפקה מבטאת את אמון המשקיעים בחברה, באסטרטגיה העסקית ובהנהלתה. במסגרת ההנפקה נכנסו להשקעה גופים מוסדיים מרכזיים בשוק ההון ואנו רואים בכך המשך ביסוס הקשר והמחויבות ארוכי הטווח של החברה עם כלל בעלי המניות”, אמר משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה בה. 
“ההנפקה תורמת לחיזוק ההון העצמי של החברה ולגידול בפיזור ובסחירות מניותיה, ובכך מניחה תשתית לכניסה עתידית למדדי השוק המובילים בבורסה. אנו מאמינים כי לצד המהלכים האסטרטגיים והתפעוליים שביצענו בשנה האחרונה גם מהלך זה יתרום להצפת ערך עבור בעלי המניות”, הוסיף ממרוד.בד בבד, עדכנה חברת דירוג האשראי מידרוג את הדירוג של חברת תדיראן הולדינגס ומעלה אותו מדירוג Baa1 באופק חיובי ל-A3 באופק יציב. תדיראן הולדינגס באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר בייבוא, ייצור, שיווק והפצת מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, תחת המותגים תדיראן, אמקור וטושיבה.
מידרוג מסבירה את הסיבות להעלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס: שיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים של החברה, בשל היציאה מתחום המוצרים הלבנים שהובילה להקטנת החוב הפיננסי ורמת המינוף ולשיפור בתזרימי המזומנים; והמשך ביסוס מעמדה המוביל של תדיראן בתחום מיזוג האוויר, הנשען על מותג חזק בבעלותה, כפי שבא לידי ביטוי בשימור נתח השוק המהותי של החברה, העומד על כ-40%. ענף המזגנים בישראל מאופיין להערכת מידרוג ברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של ענף מוצרי החשמל כולו, נוכח חסמי כניסה גבוהים יותר, בשל ערוצי ההפצה הייחודיים לו, חשיבות המותג, רגישות גבוהה יותר לאיכות המוצר והשירות וצורך בקשר עסקי יציב עם ספק מזגנים. 
תדיראן הולדינגס הציגה תוצאות תפעוליות חזקות בתחום מיזוג האוויר בשנת 2015 אשר נתמכו במזג אוויר חם שהביא לגידול בביקושים. להערכת מידרוג, לאורך זמן החברה צפויה לשמור על נתח השוק ולהציג צמיחה מתונה הנשענת על הגידול בשוק המזגנים בגין בנייה חדשה ומעבר לטכנולוגיות מתקדמות. 
מידרוג עוד מציינת כי הרווחיות והמיצוב הפיננסי של תדיראן הולדינגס הינם טובים יחסית לרמת הדירוג. יחס החוב לקאפ שופר מרמה של 70%-65% בסוף שנת 2014 לרמה של 42% ליום 30.9.2015. השיפור ברמת המינוף ובתזרימי המזומנים של החברה הובילו גם לשיפור ניכר ביחסי הכיסוי התזרימיים.
לחברה אסטרטגיית צמיחה באמצעות השקעה בפעילויות בתחום ההתייעלות האנרגטית ובמידרוג מעריכים כי החברה בוחנת השקעות שונות בתחומים משיקים. כאמור, מיצובה הפיננסי הנוכחי של החברה הינו טוב יחסית לרמת הדירוג הנוכחית, אולם הריכוזיות העסקית הגבוהה בה פועלת החברה מהווה גורם שלילי בסיכון האשראי. בניית זרוע פעילות נוספת בהיקף מהותי, תוך שמירה על רמת המינוף המתונה כיום, עשויה בעתיד להוביל לשיפור הדירוג.
הגמישות הפיננסית והנזילות של החברה הינן טובות: צפי לתזרים מזומנים חופשי בהיקף מהותי הנשען על השיפור ברווחיות החברה וקיטון בצרכי ההון החוזר, כמו גם על צרכי השקעה נמוכים ומדיניות דיבידנד המגבילה את היקף החלוקה לעד 50% מהרווח הנקי ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף מהותי.
הכנסותיה של תדיראן עלו ברבעון השלישי של 2015 ב-24%, והגיעו ל-224 מיליון שקל, ובסיכום הפעילות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה גדלו ההכנסות ב-14% ל-557 מיליון שקל. החברה אף הציגה שיפור רב ברווח התפעולי שקפץ ברבעון השלישי ב-57% ל-30 מיליון שקל, ובין ינואר לספטמבר עלה ב-23% ל-51 מיליון שקל.
 
 
 


פי.סי.חץ