גידול של של כ-2.4% לאלקטרה מוצרי צריכה ב-2015

גידול של של כ-2.4% לאלקטרה מוצרי צריכה ב-2015

הכנסות החברה ברבעון הרביעי עלו בכ-12.5% לכ-659 מיליון שקל; הרווח הנקי טיפס לכ-9.3 מיליון שקל ברבעון בעיקר מפעילות מיזוג אוויר בישראל ובחו”ל

 
 
הכנסות קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה בשנת 2015 הסתכמו בכ-2.73 מיליארד שקל, צמיחה של כ-2.4% בהשוואה לשנת 2014. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה במגזר מוצרי הצריכה בכ-3%, בדגש על פעילות המיזוג בישראל, וכן מעלייה של כ-2.4% בהכנסות מגזר קמעונאות חשמל.
הרווח הגולמי של החברה בשנת 2015 הסתכם בכ-777.5 מיליון שקל (28.4% מההכנסות), צמיחה של כ-10% בהשוואה לכ-705 מיליון שקל (26.4% מההכנסות) בשנת 2014. העלייה בשיעורי הרווח הגולמי נובעת בעיקר משיפור בתנאים המסחריים בתחום המזגנים, איחוד פעילות הרכש של הרשתות במגזר קמעונאות חשמל ומשיפור בתנאים המסחריים עם ספקים וזכיינים במגזר “עשה זאת בעצמך”.
בשורת הרווח התפעולי עברה החברה לרווח תפעולי שנתי של כ-93.5 מיליון שקל, וזאת לפני הוצאות בגין שינוי מבני בהיקף של כ-10.2 מיליון שקל, הכוללות הוצאות בגין פרישת עובדים ועלויות סגירת סניפים. לצורך השוואה, בשנת 2014 נרשם הפסד תפעולי של כ-18.5 מיליון שקל והוצאות שינוי מבני של כ-42 מיליון שקל. 
ה-EBITDA בשנת 2015 הסתכם לסך של כ-122.4 מיליון שקל לעומת EBITDA שלילי של כ-5.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בשורה התחתונה, סיימה אלקטרה מוצרי צריכה את שנת 2015 עם רווח נקי של כ-48.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-65.6 מיליון שקל. 
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה כי ההון העצמי של החברה התחזק בכ-9% ב-2015 לכ-440.6 מיליון שקל, והוא מהווה כ-34% מסך המאזן. זאת בהשוואה להון עצמי של כ-405 מיליון שקל בתום שנת 2014, אשר היווה כ-30% מסך המאזן. עיקר השיפור בהון עצמי מיוחס לגידול ברווחי אלקטרה מוצרי צריכה. 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה לכ-113 מיליון שקל, צמיחה של כ-53% בהשוואה לכ-73.5 מיליון שקל בשנת 2014. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נובע בעיקרו מהרווח שנבע בתקופה.
נכון לתום שנת 2015, החוב הפיננסי נטו של אלקטרה מוצרי צריכה הצטמק לכ-90 מיליון שקל, וזאת אל מול חוב פיננסי נטו של כ-150 מיליון שקל בתום שנת 2014. 
מכירות החברה בחנויות זהות במגזר “קמעונאות החשמל” טיפסו בכ-6% בשנת 2015, וזאת בהמשך לסגירת סניפים שקידמה החברה כחלק מהתוכנית האסטרטגית להתמקדות בסניפים הרווחיים יותר. בחלוקה למגזרים, במגזר מוצרי הצריכה החשמליים נרשמה ב-2015 עליה של כ-3% בהכנסות לכ-1.21 מיליארד שקל, בהשוואה לשנת 2014, והרווח המגזרי השנתי זינק לכ-89.3 מיליון שקל, לעומת 7.7 מיליון שקל אשתקד. במגזר קמעונאות החשמל צמחו ההכנסות בכ-2.3% לכ-1.18 מיליארד שקל בשנת 2015, בהשוואה לשנה קודמת. בהסתכלות על חנויות זהות ומכירות למ”ר, נרשם שיפור של 6% בהכנסות מגזר קמעונאות החשמל, אל מול 2014. הרווח המגזרי השנתי במגזר קמעונאות החשמל עלה לכ-19.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-5.3 מיליון שקל ב-2014. במגזר “עשה זאת בעצמך” נרשמה ירידה שנתית קלה של 1.8% ב-2015 לכ-546 מיליון שקל, אולם בהסתכלות על חנויות זהות במגזר נרשם דווקא שיפור של כ-3%. הרווח המגזרי במגזר “עשה זאת בעצמך” צמח ב-2015 לכ-22 מיליון שקל, אל מול 1.8 מיליון שקל ב-2014.
 
תוצאות רבעון רביעי 2015
הרבעון הרביעי של שנת 2015 הנו הרביעי ברציפות, בו מציגה אלקטרה מוצרי צריכה שיפור בתוצאותיה הכספיות אל מול התוצאות אשתקד. ברבעון הרביעי הסתכמו הכנסות החברה בכ-658.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-585.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-12.5%. עיקר העלייה מיוחסת למגזר מוצרי הצריכה החשמליים, בעיקר מפעילות מיזוג האוויר בישראל ובחו”ל, יחד עם עלייה במכירות במגזר קמעונאות חשמל.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי עלה לכ-189 מיליון שקל (28.7% מההכנסות), עלייה של כ-23% בהשוואה לרווח גולמי של כ-153.3 מיליון שקל (26.2% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2014. העלייה בשיעורי הרווח הגולמי נובעת בעיקר משיפור בתנאים המסחריים בתחום המזגנים, כמו גם משיפור בתנאים המסחריים עם ספקים וזכיינים בייחוד במגזר “עשה זאת בעצמך”.
בשורת הרווח התפעולי עברה החברה לרווח של כ-23 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2015, וזאת לפני הוצאות שינוי מבני בהיקף של כ-6 מיליון שקל. לצורך השוואה, ברבעון המקביל אשתקד נרשם הפסד תפעולי בסך של כ-20 מיליון שקל, והוצאות שינוי מבני בסך כ-36 מיליון שקל.
ה-EBITDA לרבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם לסך של כ-27.6 מיליון שקל, לעומת EBITDA שלילי של כ-27 מיליון שקל אשתקד. 
בשורה התחתונה סיימה החברה את הרבעון הרביעי של השנה עם רווח נקי של כ-9.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-50 מיליון שקל ברבעון הרביעי בשנת 2014. שיפור התוצאות נובע מהמשך יישום תוכנית הארגון מחדש המיושמת החל מסוף שנת 2014. 
בחלוקה למגזרים, במגזר מוצרי הצריכה החשמליים נרשמה ברבעון הרביעי עליה של כ-35% בהכנסות לכ-285 מיליון שקל, אל מול הרבעון המקביל אשתקד, והרווח המגזרי עלה לכ-26.6 מיליון שקל. במגזר קמעונאות החשמל טיפסו ההכנסות בכ-4% לכ-295 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014.
בהסתכלות על חנויות זהות ומכירות למ”ר, נרשם שיפור רבעוני של 9% בהכנסות מגזר קמעונאות החשמל, אל מול הרבעון הרביעי של 2014. הרווח המגזרי במגזר קמעונאות החשמל הסתכם לכ-1.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי, בהשוואה להפסד של 700 אלף שקל ברבעון מקביל אשתקד. 
במגזר “עשה זאת בעצמך” נרשמה ירידה שנתית של 6% ברבעון לכ-124 מיליון שקל, אולם בהסתכלות על חנויות זהות במגזר נרשם דווקא קיטון מזערי בלבד של כ-1%. הרווח המגזרי במגזר “עשה זאת בעצמך” צמח ברבעון הרביעי לכ-3.6 מיליון שקל, אל מול הפסד של 2.5 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.
במהלך הרבעון הרביעי של 2015 ביצעה החברה מספר מהלכים ביניהם הקמת אתר סחר אלקטרוני למכירת מוצרי חשמל, השלמת רכישת יתרת המניות של אלקטרה תקשורת סלולארית, התקשרות עם מי עדן בר בעניין מכירת פעילות בתחום ברי המים (טרם הושלמה העסקה) ורכישת מניות נוספות של אס.זד. מערכות בע”מ (עליה לאחוז החזקה של 75%), יבואנית דייקין.
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה: “תוצאות שנת 2015 משקפות את המשך המגמה החיובית כתוצאה מיישום תוכנית הארגון מחדש. התמקדות בעיסקי הליבה יחד עם יישום מהלכי התייעלות מספקים לנו רוח גבית שבאה לידי ביטוי בתוצאות החברה. 
ברבעון הרביעי, נמשכה המגמה החיובית והחברה ממשיכה להציג שיפור מהותי בכל הפרמטרים. לאורך השנה שיפרנו את הסכמי הסחר מול זכיינים וספקים, הפחתנו את עלויות התפעול ואת התוצאות הראשוניות התחלנו לראות במהלך הרבעונים האחרונים”. 
אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו בע”מ פועלת בשלושה תחומים:
ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים - ייצור, יבוא, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, לרבות מזגנים (בארץ ובחו”ל), מוצרים “לבנים”, מוצרי אלקטרוניקה ועוד. רשתות קמעונאיות - רשתות שיווק למוצרי חשמל, באמצעות הפעלת הרשתות “מחסני חשמל” ו-”שקם אלקטריק”. “עשה זאת בעצמך” - פעילות של רשת “אייס אוטו דיפו”.
 
 
 
*בתמונה - מימין זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה ויגיל וויט מנהל אלקטרה מיזוג אוויר. צילום דרור רייזנברג
 
 
 
 
 


פי.סי.חץ