הכנסות אפקון עלו ב-12% ל-1.3 מיליארד שקל

הכנסות אפקון עלו ב-12% ל-1.3 מיליארד שקל

הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם ב-79.9 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-71.4 מיליון ש”ח בשנת 2014, גידול של כ-11.9%

 
 
 
 
 
בשנת 2015 הכנסות קבוצת אפקון הסתכמו בכ-1.33 מיליארד ש”ח, גידול של כ-12.1% לעומת הכנסות בסך של כ-1.19 מיליארד ש”ח בשנת 2014. עיקר העלייה נבע מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ביום 31.12.15 בכ-1.2 מיליארד ש”ח, ללא שינוי משמעותי מצבר ההזמנות בסוף שנת 2014.
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2015 צמחו בכ-13.1% לכ-367.8 מיליון ש”ח, לעומת הכנסות של כ-325.1 מיליון ש”ח ברבעון הרביעי בשנת 2014. בשורה התחתונה, החברה סיימה את הרבעון הרביעי של השנה עם רווח נקי שהסתכם בכ-19.5 מיליון שקל, גידול של כ-93% בהשוואה לכ-10.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע משיפור ברווח התפעולי וכן מהכנסות אחרות, נטו בסך כ-12.3 מיליון ש’’ח.
הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם ב-79.9 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-71.4 מיליון ש”ח בשנת 2014, גידול של כ-11.9%. עיקר הגידול ברווח התפעולי נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות ומגזר בקרה ואוטומציה.
גידול של כ-17.9% נרשם ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם בכ-84 מיליון ש”ח לעומת כ-71.3 מיליון ש”ח בשנת 2014. בניכוי תוצאות מגזר התקשורת, הסתכם הרווח התפעולי מגזרי בשנת 2015 בכ-97 מיליון ש”ח, גידול של כ-23.1% ביחס לתוצאות שנת 2014.
הרווח הנקי בשנת 2015 צמח בכ-45% והסתכם לסך של כ-62.6 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-43.2 מיליון ש”ח בשנת 2014. בשנת 2015 הרווח הגולמי גדל בכ-1.1% לכ-206.2 מיליון ש’’ח. 
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2015 בכ-52.7 מיליון ש”ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך של כ-53.2 מיליון ש”ח בשנת 2014.
ההון העצמי ליום 31.12.15 הסתכם לכ-333.9 מיליון ש”ח ומהווה כ-29.8% מהמאזן לעומת כ-284.3 מיליון ש”ח ליום 31.12.14 המהווה כ-28.9% מהמאזן. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הכולל בתקופה בסך של כ-60.9 מיליון ש”ח בנטרול דיבידנד שהוכרז בסך של 12 מיליון ש”ח.
ישראל רייף, יו”ר הדירקטוריון מסר: “אפקון מסכמת שנה חזקה נוספת, המאופיינת בהמשך מגמת הגידול בהכנסות שהסתכמו בכ-1.33 מיליארד ש”ח וברווח התפעולי המסתכם לכ-80 מיליון ש”ח. הקמת חוות הרוח בסירין וגלבוע מתקדמת כמתוכנן, טורבינות הרוח נקלטו והנפתן הסתיימה ברבעון הרביעי של השנה. ברבעון הרביעי גם השלמנו את העסקה למכירת חלק מהאחזקה בחברת תיבא, חברת פתרונות חניה מובילה וצומחת בארה”ב, שבגינה נזקף רווח הון לפני מס של כ-31 מיליון ש”ח בתקופת הדו”ח”.
מנכ”ל אפקון, ג’רי שנירר: “יש עלייה במחזור שמלווה בעלייה ברווח התפעול. יש לנו כיום גם פעולות בנייה, גמר וייזום - מה שאיפשר לנו גם להתקרב לכסף, להגדיל את המחזורים, ולהגדיל את הפרויקטים. אם בעבר פעלנו בעיקר כקבלני משנה, כיום אנחנו עובדים יותר כקבלן ראשי. כלומר אנחנו עובדים ישירות מול הלקוח, מול היזם או מול המזמין וזוכים בפרויקטים גדולים יותר. בעבר היינו מבצעים עבודות חשמל או מיזוג אוויר, ואילו כיום אנחנו עוסקים בכל סוגי המערכות האלקטרו-מכאניות ובעבודות הגמר והבנייה. אנחנו כבר באופן רשמי קבלן ראשי וש לנו הרבה יותר גמישות שמאפשרת לנו נגישות לפרויקטים גדולים יותר”.
אפקון החזקות הינה מהקבוצות הוותיקות, המנוסות והמובילות בישראל בביצוע ומתן פתרונות כוללים לפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיות בתחומי התשתיות, מערכות אלקטרומכניות, בקרה ואוטומציה ותקשורת. חטיבת פרויקטים משולבים של הקבוצה מתמחה בעבודות מיזוג אוויר, חשמל, בינוי ואינסטלציה לגופיים פרטיים, ציבוריים ולמוסדות ממשלתיים.
 
* בתמונה - ג'רי שנידר, מנכ"ל קבוצת אפקון החזקות


פי.סי.חץ