הרווח הנקי של אלקטרה בשנת 2015 עלה בכ-15%

הרווח הנקי של אלקטרה בשנת 2015 עלה בכ-15%

ההכנסות לשנת 2015 של החברה צמחו בכ-19% לכ-4.68 מיליארד שקל ואילו הרווח התפעולי רשם גידול של כ-7% לכ-223.4 מיליון שקל

 
 
בסיכום שנת 2015 גדלו הכנסות קבוצת אלקטרה בכ-19% לכ-4.68 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.92 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השיפור מיוחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל וכן למגזר שירות אחזקה וסחר. יודגש כי, שורת ההכנסות אינה כוללת הכנסות נוספות של כ-831 מיליון שקל ב-2015, המשקפות את חלקה של אלקטרה בהכנסות של ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני נטו.
הרווח הגולמי ב-2015 הסתכם בכ-357 מיליון שקל, לעומת כ-349 מיליון שקל אשתקד. החברה רשמה גידול של כ-7% ברווח התפעולי בשנת 2015 לכ-223.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-208.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי בשנת 2015 עלה בכ-15% לכ-146 מיליון שקל (מתוכם כ-144 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-127 מיליון שקל (מתוכם כ-124 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.
צבר העבודות של אלקטרה נכון ל-31 בדצמבר 2015 הסתכם בכ-9.4 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-8.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2014. נכון למועד הדוח, התווספו לצבר כ-600 מיליון שקל בגין חלק החברה בזכייה בפרויקט להקמת המטה הגלובלי של חברת ’טבע’ ברעננה.                                                                                                            
בסיכום שנת 2015 צמחו הכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל בכ-20% לכ-3.17 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.65 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות של אלקטרה M&E, אלקטרה תשתיות חופרי השרון ואלקטרה בנייה. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-107 מיליון שקל, בהשוואה לכ-122 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.                                                                   
במגזר שירות האחזקה והסחר, נרשמה בשנת 2015 עליה של כ-26% בהכנסות לכ-1.27 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.01 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בפעילות המגזר נבע מאיחוד לראשונה של פעילות חברות דנקו וטווס, וכן מגידול במרבית הפעילויות של החברה במגזר זה. הרווח התפעולי בתקופה גדל בכ-16% לכ-117 מיליון שקל בהשוואה לכ-101 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל, על אף הירידה בהכנסות בשנת 2015 לכ-195 מיליון שקל, הרווח התפעולי השנתי עלה בכ-4% לכ-25 מיליון שקל, בהשוואה לכ-24 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר פיתוח והקמה של נדל”ן יזום, נרשמה בשנת 2015 עליה של כ-53% בהכנסות שהסתכמו בכ-55 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע מהכרה בהכנסה ממכירת מגרש בשוהם ומסירת הזכות בשלוש דירות במגדל הגימנסיה, לצד הכרה נוספת בהכנסות דמי ניהול בגין פרויקט WP. ההפסד התפעולי במגזר זה ב-2015 הסתכם בכ-1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר עקב הכרה ברווח בפרויקטים מידטאון וגרין פארק ומנגד ירידה בהכנסות שכירות כתוצאה ממכירת נדל”ן מניב (מגדל אלקטרה).
במגזר הזכיינות, ההכנסות בשנת 2015, המיוחסות בעיקר לפעילות הזכיינות בתחום מכוני טיהור שפכים, הסתכמו בכ-14.3 מיליון שקל, בדומה לשנת 2014. הרווח התפעולי הסתכם בסך של כ-22 מיליון שקל ב-2015, לעומת כ-6 מיליון שקל אשתקד.
הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2015 צמחו בכ-14% לכ-1.22 מיליארד שקל, לעומת כ-1.07 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר.         
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם בכ-47.4 מיליון שקל, לעומת כ-55.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בכ-31.4 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.                                                                                                                                          
סך יתרות המזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים, העולים מתוך מאזנה של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2015, הסתכמו בכ-635 מיליון שקל וכן לחברה נבע תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לפני רכישה והשקעה בקרקעות בסך של כ-250.7 מיליון שקל.
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה בע”מ: “אנו שמחים לסכם את 2015 כשנת פעילות עסקית מוצלחת ולהציג המשך צמיחה ועליה בהיקפי הפעילות ובשורת הרווח. אנו פותחים את שנת 2016 כשאנו נהנים ממגמות חיוביות בכל השווקים בהם אנו פועלים, ולראיה הרחבנו את פעילותנו הגלובלית עם הקמת חברה-בת בפולין במגזר האלקטרו מכאני, מהלך שעשוי להרחיב את מחזור ההכנסות של הקבוצה בשנת 2016. הגידול בצבר ההזמנות והירידה המתמשכת במינוף לאורך השנה שיפרו את חוסנה הפיננסי של אלקטרה, ואף קיבלו ביטוי בדוח העלאת הדירוג מצד מעלות S&P. אלקטרה תמשיך לפתח את אסטרטגיית מעגל החיים, תוך שימת דגש על הרחבת פעילות הקבוצה”
 
 


פי.סי.חץ