קפיצה של 240% ברווחי אלקטרה

קפיצה של 240% ברווחי אלקטרה

הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2016 טיפס לכ-31 מיליון שקל, הרבה בזכות הגדלת מכירות המזגנים בארץ ובחו”ל

 


אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2016 עם המשך שיפור ברווחיותה, וזאת בהמשך ליישום תוכנית ההתייעלות שמיישמת החברה מאז סוף שנת 2014. יצויין, כי השיפור ברווחיות נרשם ביחס לרבעון הראשון של שנת 2015, שהיה הרבעון הראשון של ההנהלה הנוכחית, תוך המשך שיפור התוצאות במגזרי הליבה ושיפור בפרמטרים התפעוליים. 
הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2016 ממכירות ומתן שירותים הסתכמו בכ-629 מיליון שקל, בהשוואה לכ-641 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי, השפעת חג הפסח באה אשתקד לידי ביטוי בעיקר ברבעון הראשון, בעוד שהשנה צפויה השפעתו של החג לבוא לידי ביטוי ברבעון השני. 
בכדי לשקף את ביצועי המכירות של החברה בנטרול השפעת עיתוי החג, החברה מדווחת כי המכירות בחנויות זהות בחודשים ינואר-אפריל 2016 במגזר “קמעונאות חשמל” ובמגזר “עשה זאת בעצמך”, המגזרים שהושפעו מעיתוי החג, צמחו בכ- 1.4% ובכ-5.3%, בהתאמה, לעומת אותה תקופה אשתקד.
הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון עלה לכ-184.2 מיליון שקל, לעומת כ-182.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה עלה לכ-29.3%, לעומת כ-28.5% אשתקד, וזאת על אף הירידה בהכנסות המדווחות ברבעון.
הגידול ברווח הגולמי וכן השיפור בשיעור הרווחיות הגולמית ברבעון הראשון של 2016 מיוחסים לשיפור בפעילות הליבה של החברה - מיזוג אוויר בישראל ובחו”ל תחת מגזר מוצרי צריכה חשמליים, וכן למגזר קמעונאות החשמל ומגזר “עשה זאת בעצמך” - במקביל ליישום תהליך ההתייעלות שכלל, בין היתר, סגירת סניפים מפסידים.
הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה עלה ברבעון הראשון של 2016 בשיעור של כ-140% לכ-31.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015. שיעור הרווח התפעולי ברבעון טיפס לכ-5%, בהשוואה לשיעור רווח תפעולי של כ-2% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נובעת מהמשך תהליך השיפור ברווחיות הקבוצה כתוצאה מהגדלת הפעילות במגזר מוצרי הצריכה החשמליים, שכלל צמיחה במכירת מזגנים בארץ ובחו”ל, וכן בהמשך לשיפור תנאי הסחר וצמצום הוצאות התפעול במגזר קמעונאות החשמל ו”עשה זאת בעצמך”. 
הרווח התפעולי ברבעון כולל הכנסה בסך של כ-6.8 מיליון שקלים בגין שערוך עלות ההשקעה של אחזקת החברה בחברת אס.זד בעקבות הגדלת אחזקות החברה באס.זד, יבואנית מותג Daikin בישראל, ל-75%. יצויין, כי גם בנטרול השערוך האמור, עלה הרווח התפעולי לכ-24.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2016, נתון המשקף שיפור של כ-87% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 
ה-EBITDA של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2016 עלה לכ-40.2 מיליון שקל, לעומת כ-20.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2016 גדל בשיעור חד של כ-240%, לכ-21 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.2 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד.
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה כי ההון העצמי של החברה התחזק והסתכם לכ-462 מיליון שקל ומהווה כ-32% מסך המאזן המאוחד. 
שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה עלה לכ-29.3%. 
השיפור הניכר ברווח נרשם למרות שעיתוי חג הפסח לא בא לידי ביטוי השנה ברבעון הראשון. 
לצורך נטרול השפעת הפסח - החברה מדווחת, כי בחודשים ינואר-אפריל 2016 מכירותיה בחנויות זהות במגזר קמעונאות החשמל גדלו בכ-1.4% ובמגזר “עשה זאת בעצמך” נרשמה עלייה של כ-5.3% בהשוואה לאותה התקופה אשתקד.
תוצאות המגזרים: במגזר מוצרי הצריכה רשמה החברה ברבעון הראשון של 2016 הכנסות בהיקף של כ-315.6 מיליון שקל, עלייה של כ-20.8% לעומת כ-261.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורת הרווח המגזרי נרשמה עלייה משמעותית של כ-57% לכ-22 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2015. השיפור נבע בעיקר מגידול במכירות המזגנים בישראל ובחו”ל.
במגזר קמעונאות חשמל, שבמסגרתו מפעילה הקבוצה את הרשתות “מחסני חשמל” ו”שקם אלקטריק”, רשמה החברה ברבעון הראשון של השנה הכנסות בסך של כ-248 מיליון שקל, לעומת כ-290 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה מיוחסת, בין היתר, להשפעת העיתוי של חג הפסח כאמור, שיבוא לידי ביטוי השנה ברבעון השני, בניגוד לשנת 2015 אז נרשמה תרומתו ברבעון הראשון. 
לאור השפעת עיתוי חג הפסח, מציגה החברה נתונים נוספים על השוואת המכירות בחנויות זהות במגזר בחודשים ינואר עד אפריל 2016 באופן המנטרל למעשה את השפעת עיתוי חג הפסח. מנתונים אלה עולה, כי בחודשים ינואר- אפריל 2016, גדלו המכירות בחנויות זהות של המגזר בשיעור של כ-1.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מבחינת הרווחיות, על אף עיתוי הפסח, נרשמה עלייה חדה של כ-105% ברווח התפעולי של המגזר לכ-7.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ונרשם שיפור מהותי בשיעור הרווח התפעולי שהגיע ל-3.1%.
במגזר “עשה זאת בעצמך”, במסגרתו מפעילה הקבוצה את רשת “אייס אוטו דיפו”, נרשמו ברבעון הראשון של 2016 הכנסות בהיקף של כ-117.5 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-135.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2015. גם מגזר זה הושפע מעיתוי חג הפסח השנה, שלא בא לידי ביטוי ברבעון הראשון, בניגוד לאשתקד. 
לאור השפעת עיתוי הפסח, מציגה החברה נתונים נוספים, מהם עולה, כי המכירות בחנויות זהות של המגזר בחודשים ינואר-אפריל 2016 גדלו בשיעור של 5.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה: “ברבעון הראשון של 2016 המשכנו להציג שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים, לרבות המשך הגדלת שיעור הרווח הגולמי, לצד עלייה חדה ברווח התפעולי וברווח הנקי, וזאת על אף שהשפעת עיתוי חג הפסח לא באה השנה לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הראשון, להבדיל מאשתקד. השפעתו החיובית של עיתוי חג הפסח באה השנה לידי ביטוי ברבעון השני של השנה. ניתן לראות, כי המכירות בחנויות זהות במגזר “קמעונאות חשמל”, בחודשים ינואר עד אפריל 2016 צמחו בשיעור של כ-1.4% ובמגזר “עשה זאת בעצמך” בשיעור של כ-5.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווחיות החברה משתקף בכל מגזרי הפעילות של החברה, כאשר במגזר קמעונאות החשמל ו”עשה זאת בעצמך”, אנו ממשיכים לראות את פירות יישומה של תוכנית ההתייעלות, שהביאה לחסכון ניכר בהוצאות התפעול, וכן את התוצאות של איחוד הנהלות הרשתות “שקם אלקטריק” ו”מחסני חשמל” תחת קורת גג אחת, כאשר החברה השיגה שיפור בתנאי הסחר שלה מול הספקים השונים ועל ידי כך הגדילה את שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי”.
דורון סלע, המשנה למנכ”ל ואחראי על הכספים, ציין: “פעילות המזגנים של החברה ממשיכה לצמוח בארץ ובחו”ל וכחלק מהאסטרטגיה להרחיב את פעילות הליבה הגדלנו את שיעור האחזקה בחברת אס.זד מערכות בע”מ, הזכיינית בישראל של הקונצרן היפני “דייקין” ל-75%. באמצעות אס.זד אנו מעוניינים להרחיב את נתח השוק שלנו בפעילות מזגני ה-VRF”. 


פי.סי.חץ