צמיחה של כ-17.5% במכירות תדיראן הולדינגס ברבעון הראשון

צמיחה של כ-17.5% במכירות תדיראן הולדינגס ברבעון הראשון

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם לסך של כ-16.0 מיליון ש’’ח, גידול של כ-179.2%

 

בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם מחזור המכירות של קבוצת תדיראן הולדינגס לסך של כ-152.6 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-129.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 17.5%. גידול זה נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים בתקופת הדוח.
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח הגולמי של הקבוצה לסך של כ-38.3 מיליון ש’’ח, גידול של כ-42.4%, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-25.1% בתקופת הדוח בהשוואה לכ-20.7% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקר משיפור בעלויות הרכש ומתיסוף בשער החליפין שקל/דולר ארה”ב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כמו גם מגידול בהיקף המכירות.
הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם לסך של כ-16.0 מיליון ש’’ח, גידול של כ-179.2%. שיעור הרווח התפעולי בתקופת הדוח עמד על כ-10.5%,  בהשוואה  לכ-4.4%. 
הרווח הנקי של הקבוצה בשלושת החודשים הראשונים הסתכם לסך של כ-8.6 מיליון ש’’ח, לעומת רווח של כ-3.5 מיליון ש’’ח, גידול של כ-147.0%. שיעור הרווח הנקי בתקופת הדוח עמד על כ-5.6%, בהשוואה לכ-2.7%
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-17.2 מיליון ש’’ח, גידול של כ-167.6%. שיעור הרווח לפני מימון בתקופת הדוח עמד על כ-11.3%, בהשוואה לכ-4.9%.
הוצאות המימון נטו של הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו לסך של כ-2.7 מיליון ש’’ח, לעומת סך של כ-1.4 מיליון ש’’ח. עיקר הגידול כאמור נבע מרישום הוצאות בגין גידור מט”ח בתקופת הדוח בהשוואה לרישום הכנסות בגין גידור מט”ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בתקופת הדוח, בהשוואה לרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בסכום נמוך משמעותית בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-8.7 מיליון ש’’ח, גידול של כ-96.4%, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות בתקופת הדוח עמד על כ-5.7%, בהשוואה לכ-3.4%. לעומת זאת, הפסד מפעילות מופסקת של תדיראן הולדינגס הסתכם ברביע הראשון לסך של כ- 0.1 מיליון ש’’ח בהשוואה להפסד בסך של כ-1.0 מיליון ש’’ח.
הוצאות המסים של הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-4.4 מיליון ש’’ח בהשוואה להכנסות מסים בסך של כ-79 אלפי ש’’ח. הגידול בהוצאות המיסים כאמור נבע מהקטנת נכסי המסים הנדחים כנגד רישום הוצאות מס בספרים, זאת כתוצאה מניצול הפסדי מס בגינם נוצרו נכסי מסים בעבר וכן כתוצאה מהפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25% אשר בגינה רשמה החברה הוצאות מסים בסך של כ-1 מיליון ש’’ח. 
ברבעון הראשון של שנת 2016 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-22.2 מיליון ש’’ח, לעומת תזרים חיובי בסך של כ-16.4 מיליון ש’’ח.
בסך הכל מלמדים הנתונים כי אסטרטגיית ההתמקדות והצמיחה בתחומי הליבה של תדיראן הולדינגס (מיזוג אוויר והתייעלות אנרגטית) ממשיכה לשאת פרי – בהמשך לתוצאות הכספיות החזקות שהושגו בשנת 2015, שנת 2016 נפתחה עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, בכל מדדי הרווחיות ובתזרים המזומנים.
“בפני החברה עומדים אתגרים שונים כגון כניסה לתחום פעילות “התייעלות אנרגטית”, שמירה על נתח השוק הנוכחי ואף הגדלתו בתחום פעילות הליבה, מכירת מזגנים. בנוסף, יש לזכור שהחברה נמצאת רגע לפני הקיץ, העונה החזקה ביותר בשנה בתחום המזגנים. קיץ חם מהרגיל, בדומה לקיץ 2015, עשוי להשפיע לטובה על תוצאות החברה. לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים כי החברה תמשיך ליהנות מהסנטימנט החיובי שבו היא מצויה בשנה האחרונה”, אמרה לנה וייסביין, אנליסטית במחלקת המחקר של בית ההשקעות אפסילון  בתגובה לדוחות תדיראן.                                                                                     
משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה ציין כי “תדיראן פתחה את שנת 2016 עם תוצאות חזקות המשקפות המשך צמיחה בפעילות הליבה. לצד צמיחה דו-ספרתית במכירות נמשך השיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים השוטף. הישגים אלו הינם תוצאה של שילוב בין צמיחה בריאה בשוק המזגנים לבין התמקדות בתחומי הליבה, תוך חתירה מתמדת לשיפור שולי הרווח ומבנה ההוצאות של הקבוצה. “בתחילת אפריל האחרון התמודדנו עם כתבה בערוץ 10 בעלת קונוטציות שליליות על החברה, על אף שהכתבה עסקה במוצרים שייצורם  הופסק כבר בתחילת שנת 2008, עוד בתקופת הבעלות הקודמת של חברת קרייר האמריקאית על תדיראן, כאשר להערכתנו טופלו מאז שנת 2008 ועד היום מרביתם המכרעת של המזגנים הלקויים שעוד נותרו בשימוש. דירקטוריון החברה קבע כי אין בשידור הכתבה כשלעצמה כדי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות של החברה, זאת בהתבסס, בין היתר, על הערכות הנהלת החברה ועל נתונים ראשוניים בדבר המשך קצב הגידול במחזור המכירות של מגזר מיזוג אוויר של החברה בחודש אפריל, זאת בהמשך לגידול שנרשם ברבעון הראשון של השנה. תדיראן חרטה על דגלה לספק ללקוחותיה מוצרים מתקדמים ואמינים, וכן שירות איכותי ומקצועי. אלו הובילו את תדיראן למעמדה המוביל בתחום מיזוג האוויר, ואנו נמשיך לפתח את מוצרינו ולטפח את השירות שלנו ללא פשרות. “מיצובה החזק של תדיראן, יכולות הייצור, ההנדסה, הפיתוח, מערך השירות וההון האנושי האיכותיים, יחד עם האיתנות הפיננסית של הקבוצה, מאפשרים לנו להתפתח בשוק מיזוג האוויר הצומח ולנצל הזדמנויות להתרחבות בתחומים משיקים ומשלימים”, סיכם ממרוד.
במקביל, אישר דירקטוריון תדיראן הולדינגס את מינויה של נופר ממרוד לתפקיד מנהלת שיווק בקבוצת תדיראן. המינוי כפוף לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. לאחר שעבדה בחמש השנים האחרונות במשרד הפרסום המוביל מקאן אריקסון, בין היתר בתפקיד סופרוייזרית, וצברה ניסיון רב בניהול תקציבים ולקוחות אסטרטגיים, תתמנה נופר ממרוד למנהלת שיווק בקבוצת תדיראן.  
נופר ממרוד הינה בתו של משה ממרוד, מנכ”ל ובעל השליטה בחברת תדיראן הולדינגס. ממרוד (30, נשואה+1) הינה בעלת תואר שני MA בתקשורת וניו מדיה ותואר ראשון BA במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה.
תדיראן הולדינגס בע”מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים תדיראן, אמקור וטושיבה, וכן עוסקת עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ ו-‘קטנים’ תחת מותגים בבעלותה כגון קריסטל, אמקור ותדיראן כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ והיא פועלת ליישום החלטה זו. 


פי.סי.חץ