גידול של כ-4% בהכנסות אפקון ברבעון הראשון

גידול של כ-4% בהכנסות אפקון ברבעון הראשון

עם זאת, הרווח הנקי ירד ב-35% מ-15.6 לכ-10 מיליון שקל בהשפעת התנודות בשערי המט”ח

 


אפקון, מקבוצת שלמה, מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2016 עם צמיחה בהכנסות ושיא בצבר ההזמנות. ברבעון זה הכנסות החברה הסתכמו בכ-315 מיליון ש”ח, גידול של כ-4% לעומת הכנסות בסך של כ-302.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל בשנת 2015.
עיקר העלייה נבע מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ביום 31 במרץ 2016 בכ-1.42 מיליארד ש”ח, לעומת כ-1.22 מיליארד ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. למועד הדו”ח, צמח צבר ההזמנות בכ-370 מיליון ש”ח ומסתכם בכ-1.79 מיליארד ש”ח.
ברבעון הראשון של שנת 2016 הרווח הגולמי גדל בכ-4.3% לכ-54.2 מיליון ש’’ח לעומת 52.0 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול ברווח הגולמי בתקופת הדוח מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. בהקשר זה ראוי לציין, כי קיימת שונות ברווחיות הגולמית בפרויקטים המבוצעים במסגרת מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות ובמסגרת מגזר בקרה ואוטומציה. השונות ברווחיות של פרויקטים בכל אחד מהמגזרים האמורים נובעת, בין היתר, מאופיים של הפרויקטים, מעבודות נוספות שהוטלו במהלך הביצוע, ודרישות נוספות של מזמיני העבודות.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-20.1 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-19.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-3.1%. הרווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2016 בכ-20.0 מיליון ש”ח לעומת כ-20.2 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי תוצאות מגזר התקשורת, הסתכם הרווח התפעולי מגזרי ברבעון הראשון של השנה בכ-24.5 מיליון ש”ח, גידול של כ-3.4% ביחס לרבעון מקביל אשתקד.
החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2016 עם רווח נקי שהסתכם בכ-10.1 מיליון שקל, לעומת כ-15.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 35%. עיקר הקיטון נבע מגידול של כ-6.9 מיליון ש”ח בהוצאות מימון, שנבע מהשפעת תנודות בשערי המט”ח (בעיקר דולר).
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2016 בכ-35.1 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-18.7 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי ליום 31 במרץ 2016 הסתכם לכ-335.2 מיליון ש”ח ומהווה כ-28.6% מסך המאזן לעומת כ-333.1 מיליון ש”ח ליום 31 בדצמבר 2015 המהווה כ-29.7% מסך המאזן. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל בתקופה בסך של כ-12.1 מיליון ש”ח בנטרול דיבידנד ששולם בסך של 10 מיליון ש”ח.
ישראל רייף, יו”ר הדירקטוריון: “בהמשך למגמה החזקה שבה הסתיימה שנת 2015, אפקון מסכמת רבעון חזק נוסף, שאופיין בשיא בצבר ההזמנות שהסתכם בכ-1.4 מיליארד ש”ח. אפקון השלימה את הקמת חוות הרוח בסירין וגלבוע והיא החלה בייצור חשמל. לאחרונה הודענו על פרוייקט הגדול בתולדות החברה לתכנון והקמת מבנה על קרקע באזור התעשייה קריית אריה. החברה ממוצבת היטב מבחינה תפעולית וערוכה לקפיצת מדרגה בליווי והקמת פרויקטים למבנים ותשתיות ובמתן מגוון פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח”.
ג’רי שנירר, מנכ”ל אפקון החזקות: “אפקון מתקדמת בהתאם לתוכניותיה ומזהה הזדמנויות ליצירת ערך משמעותית. השיפור בתוצאות החברה ברבעון הראשון של השנה נמשך וצבר ההזמנות עלה בכ-16% לעומת סוף שנת 2015. אפקון באמצעות תדיראן שרותי תקשורת מספקת לשוק המקומי מגוון מוצרים ושירותים מתקדמים וחדשים בעלי ערך לארגונים וחברות. החברה ממשיכה לפעול במרץ לשיפור מעמדה התחרותי תוך אספקת פתרונות מלאים ללקוחותיה. אפקון ממשיכה לחזק מעמדה בשוק המערכות והשרותים לתעשיה, תוך ביצוע פרויקטי דגל ללקוחות בינלאומיים מובילים, אשר ימשיכו להניב פרות בתקופה הקרובה”.
אפקון החזקות פעילה בתחומי פרויקטי תשתית, מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת. אפקון מבצעת פרויקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה.  הפעילות של החברה בתחום התשתיות כוללת עבודות מיזוג אוויר, קירור עמוק וקירור תעשייתי, חשמל, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש, הקמת תחנות כח קונבציונליות, פוטוולטאיות ורוח, מתקני גז טבעי ועוד.


פי.סי.חץ