הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון הראשון צמחו בכ-14%

הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון הראשון צמחו בכ-14%

צבר העבודות של אלקטרה נכון ל-31 במרץ 2016 עלה לכ-10.0 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-9.4 מיליארד שקל בסוף שנת 2015

 

 

הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון הראשון לשנת 2016 צמחו בכ-14% לכ-1.26 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.10 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
עיקר השיפור מיוחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל וכן למגזר שירות אחזקה וסחר. 
הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-67 מיליון שקל, בהשוואה לכ-70.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-41.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-43.1 מיליון שקל (מתוכם כ-42.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.
צבר העבודות של אלקטרה נכון ל-31 במרץ 2016 עלה לכ-10.0 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-9.4 מיליארד שקל בסוף שנת 2015.
מבחינת החלוקה למגזרים, צמחו הכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל בכ-10% לכ-862 מיליון שקל בהשוואה לכ-785 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מיוחס לגידול בהיקפי הפעילויות של הקבוצה במגזר זה, ובעיקר לגידול בהיקפי הפעילות של אלקטרה תשתיות חופרי השרון ואלקטרה בנייה. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-28.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
במגזר השירות, האחזקה והסחר, נרשמה ברבעון עליה של כ-44% בהכנסות לכ-362 מיליון שקל, בהשוואה לכ-251 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בפעילות המגזר נבע מאיחוד לראשונה של פעילות חברות דנקו וטווס, וכן מגידול במרבית הפעילויות של החברה במגזר זה. הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ-16.5% לכ-29 מיליון שקל בהשוואה לכ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון בכ-25 מיליון שקל, בהשוואה לכ-59 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר פיתוח והקמה של נדל”ן יזום, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון בכ-7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון גדל לכ-18 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר עקב הכרה ברווח בסך של כ-18.5 מיליון שקל ממכירת זכויות החברה במקרקעין בשטח רשום של כ-10 אלף מ”ר בראשל”צ. 
במגזר הזכיינות, ההכנסות ברבעון הראשון, המיוחסות בעיקר לפעילות הזכיינות בתחום מכוני טיהור שפכים, הסתכמו בכ-3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בסך של כ-1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
סך יתרות המזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים, העולים מתוך מאזנה של החברה נכון ליום 31 במרץ 2016, הסתכמו בכ-536 מיליון שקל, וכן לחברה נבע תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ-75 מיליון שקל.
ההון של החברה, נכון ל-31 במרץ 2016, הסתכם בכ-829 מיליון שקל (כ-794 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה: “ברבעון הראשון בשנת 2016 המשיכה אלקטרה להציג צמיחה בהכנסות ובצבר העבודות של הקבוצה שעלה לכ-10 מיליארד שקל, תוך חיזוק מאזן החברה. במהלך התקופה, רשמנו הישגים וזכינו במספר מכרזים משמעותיים, ביניהם המכרז היוקרתי להקמת המטה הגלובלי של ‘טבע’ ברעננה והמכרז להקמת מתחם מעונות סטודנטים באוניברסיטת בר אילן. הקבוצה תמשיך לפתח את אסטרטגיית מעגל החיים, תוך שימת דגש על הרחבת פעילות הקבוצה”.


פי.סי.חץ